Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Q&A om stiftsrådet

Q&A om stiftsrådet

Hvad er stiftrådet, hvem sidder i det, og hvad laver de? Få svar her.

Hvad er et stiftsråd?

Stiftsrådet i Helsingør har to faste medlemmer, nemlig biskoppen og domprovsten. Derudover vælges der en repræsentant for de øvrige provster, tre repræsentanter for stiftets præster og en menighedsrepræsentant fra hvert provsti.

Formålet er at styrke det kirkelige liv i stiftet. Stiftsrådene blev indført ved lov i 2014.

Hvem kan stille op, og hvem kan stemme?

Stiftets præster og provster er valgbare og har valgret til hhv. præstelisten og provstelisten.

Menighedsrepræsentanterne vælges i hvert provsti. Man behøver ikke være medlem af et menighedsråd i provstier for at stille op som menighedsrepræsentant, men man skal opfylde betingelserne for at gøre det. Valgret har alle menighedsrådsmedlemmer i provstiet, både præster og læge medlemmer. Læs mere om proceduren her.

Hvad er rådets opgaver?

Stiftsrådet forvalter dels stiftsmidlerne. Det er den kapital, kirkerne råder over, blandt andet gravstedskapitalerne, som er penge, folk har forudbetalt for vedligeholdelse af gravsteder. Kapitalen skal investeres efter bestemte regler om risikoprofil og etisk og ansvarlig investering.

Dels kan Stiftsrådet opkræve et såkaldt bindende stiftsbidrag af den lokale kirkeskat. Stiftsbidraget må maks. udgøre 1 procent af kirkeskatten. 

Midlerne fra stiftsbidraget kan bruges inden for disse tre områder:

  • Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provster
  • Formidling af kristendom
  • Udviklingsprojekter inden for fx undervisning, diakoni, IT, medier og kirkemusik

Stiftsrådet kan også – på biskoppens opfordring – rådgive biskoppen i aktuelle kirkelige sager i stiftet.

Hvilken arbejdsform har rådet?

Stiftsrådet i Helsingør Stift har nedsat fire udvalg og knyttet konsulenter til dem:

  • Religionspædagogisk udvalg
  • Udvalg for teologisk efteruddannelse
  • Diakoniudvalget
  • Medie- og Kommunikationsudvalget
     

I alle fire udvalg sidder der repræsentanter for stiftsrådet, men der kan også udvælges præster.

Desuden bevilliger rådet støtte til større og mindre projekter, der kommer hele stiftet til gavn. Se eksempler på støttede projekter her.

Hvornår bliver rådet valgt

Stiftsrådet er på valg hvert fjerde år. Det nuværende stiftsråd er tiltrådt 1. november 2021.