Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Stiftsrådets strategi

Stiftsrådets strategi

”Jeg er meget glad for, at Stiftsrådet har sat sig nogle ambitiøse mål i forhold til nogle af de store udfordringer, vi har og som det enkelte sogn ikke skal stå alene med," siger biskop Peter Birch om Stiftsrådets strategi, der blev vedtaget den 22. september 2022.

Stiftsrådet har udpeget fire særlige områder, der skal sættes fokus på: dåb, nye indbyggere, mobile menigheder og særlige grupper. Arkivfoto

Stiftsrådet har udpeget fire særlige områder, der skal sættes fokus på: dåb, nye indbyggere, mobile menigheder og særlige grupper. Arkivfoto

Hvilke udfordringer står folkekirken i Helsingør Stift over for nu og i de allernærmeste år? Og hvordan arbejder vi med dem?

Det er spørgsmål, Stiftsrådet har beskæftiget sig med gennem et års tid. Resultatet er et visionspapir, som netop er blevet vedtaget og som vil være retningsgivende for Stiftsrådets arbejde i resten af indeværende valgperiode frem til 2025.

”Jeg er meget glad for, at Stiftsrådet har sat sig nogle ambitiøse mål i forhold til nogle af de store udfordringer, vi har og som det enkelte sogn ikke skal stå alene med. Det sætter en retning for det arbejde, stiftets konsulenter udfører og som sigter på at inspirere og understøtte det lokale arbejde i sogne og provstier,” siger biskop Peter Birch.

Det vil Helsingør Stiftsråd

Stiftsrådet i Helsingør Stift vil bidrage til, at folkekirken kan stå centralt i samfundet og være relevant som en synlig og nærværende, samarbejdende og medansvarlig folkekirke.

Stiftsrådet vil understøtte det lokale arbejde i stiftets sogne og provstier, sikre vidensdeling, facilitere og inspirere til samarbejde og refleksion for at styrke arbejdet med folkekirkens centrale arbejdsgrene: gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission.

Sådan gør vi

Stiftsrådet vil løbende drøfte og analysere de udfordringer, folkekirken står over for – både som helhed og mere specifikt i Helsingør Stift. Målet med drøftelserne er at sikre bedst muligt grundlag for, at vi kan tage beslutninger, som medvirker til at folkekirken kan stå centralt i samfundet og være relevant som en synlig og nærværende, samarbejdende og medansvarlig folkekirke.

Stiftsrådet har udpeget fire fokusområder for perioden 2022-2025. Hertil kommer kommunikation og den grønne omstilling som to tværgående opmærksomhedsområder, der begge medtænkes i alle relevante sammenhænge. Inden for de fire fokusområder arbejder stiftsrådet på at understøtte det lokale arbejde og inspirere til fælles indsats og samarbejde på tværs i folkekirken, men også med institutioner og samarbejdspartnere uden for folkekirken.

De fire særlige fokusområder i denne periode er:

1. Dåb: teologisk, religionspædagogisk og kommunikativt

Udfordring: Antallet af dåb og dåbsprocent er hastigt på vej ned i stiftet. I 2019 var dåbsprocenten således 45,4%.

2. Nye indbyggere

Udfordring 1: Migranter. Andelen af mennesker med anden etnisk og kulturel baggrund end dansk er stigende – der er brug for særligt fokus på arbejdet med disse grupper af befolkningen.

Udfordring 2: Indbyggere i nye boligområder. Flere steder i stiftet bygges nye boligområder eller byer. Det er en fælles opgave at understøtte det lokale arbejde for gode fællesskaber også i nye boligområder og sikre vidensdeling på tværs i stiftet

3. Mobile menigheder

Udfordring: Sognekirkerne har godt fat i børnefamilier og ældre, men der er også menigheder, der ikke nås ved sognetilknytningen, det gælder bl.a. på uddannelsessteder, hospitaler og i sommerlandet

4. Særlige målgrupper

Udfordring: Særligt to grupper trænger sig på, det gælder unge voksne og ældre 65+. De første har folkekirken svært ved at få en relation til, de sidste har folkekirken forholdsvis god kontakt til, men der bliver markant flere i aldersgruppen – med mangeartede behov.

Til hver af de fire særlige fokusområder udarbejdes handleplaner og fastsættes mål.

Organisering

Stiftsrådet nedsætter udvalg og ad hoc arbejdsgrupper efter behov. Aktuelle udvalg under stiftsrådet fremgår her: Stiftsudvalg | Helsingørstift.dk (xn--helsingrstift-hnb.dk)

Stiftsrådet har ansat en række konsulenter, der refererer til stiftskonsulenten og er knyttet til et fagligt udvalg. Det faglige udvalg skal opstille udviklingsmål og planer inden for stiftsrådets overordnede strategi og fungerer derudover som faglig sparringspartner for konsulenten. Aktiviteter under stiftsrådet omfatter i øvrigt afholdelse af kurser, møder og konferencer, facilitering af netværk, sparring, udgivelse af nyhedsbreve, vejledninger mm., der understøtter folkekirkens centrale arbejdsgrene, fokusområderne og det lokale arbejde i sogne og provstier.

Fakta om stiftsrådet

Stiftsrådet fastsætter, hvor stor en del af den lokale kirkeskat, der skal gå til det bindende stiftsbidrag (max 1%) og beslutter, hvad pengene skal bruges til inden for følgende områder: 1. kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provstier, 2. formidling af kristendom, 3. udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, it, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter.

Stiftsrådet varetager desuden forvaltningen af stiftsmidlerne, som er kirkernes formue. Stiftsmidlerne udlånes til kirker og præsteembeder, og stiftsrådet fastsætter indlåns- og udlånsrente af midlerne.

Stiftsrådet kan tillige rådgive biskoppen om kirkelige forhold, herunder kirkelige fællesopgaver og strukturforhold, ligesom stiftsrådet på eget initiativ kan tage sager af betydning for stiftet op til en fælles drøftelse på stiftsrådsmøderne.

Vedtaget på Helsingør Stiftsråds møde den 22. september 2022

Find PDF-version af Stiftsrådets strategi her: