Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Stiftsmiddellån
møde i stiftsrådet

Stiftsmiddellån

Stiftsrådet kan yde lån til sognene af stiftsmidlerne. Pengene skal gå til bygge- og anlægsarbejder af kirkernes ejendom og inventar.

Udlånspolitik for stiftsmiddellån i Helsingør Stift

§ 1  Stiftsrådet har til opgave på menighedsrådenes vegne at bestyre stiftsmidlerne (kirkernes og præsteembedernes kapitaler), jf. lov om folkekirkens økonomi og Kirkeministeriets bekendtgørelse om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler.

Stiftsadministrationen bemyndiges til at behandle ansøgninger om og bevilge lån af stiftsmidlerne i henhold til nedenstående retningslinjer.

§ 2  Stiftsmiddellån kan bevilges til kirker og præsteembeder i Helsingør Stift. Låneansøgninger skal så vidt muligt imødekommes inden for de givne rammer.

§ 3  Lånene kan bevilges til erhvervelse, nybyggeri, ombygning og istandsættelse af fast ejendom og inventar. 
Desuden kan der bevilges lån til omlægning af eksisterende lån.

§ 4  Bevilling af lån forudsætter, at der ved bevillingen foreligger:

  • Projekt der er godkendt af den relevante kirkelige myndighed
  • Finansieringsplan der er godkendt af provstiudvalget
  • Provstiudvalgets anbefaling af låneansøgning og tilbagebetalingsvilkår
  • Om muligt en oversigt over forventede tidspunkter for udbetalinger.

Inden egentlig bevilling kan stiftsadministration give et lånetilsagn, såfremt ovenstående forudsætninger opfyldes. Lånetilsagn er gældende 2 år og kan efter ansøgning forlænges yderligere 2 år.

§ 5  Stiftsadministrationen kan med provstiudvalgets anbefaling bevilge kortvarige likviditetslån i særlige tilfælde - eksempelvis byggesager, forsikringssager eller lignende. Sådanne lån har normalt en tilbagebetalingstid på under 1 år.

§ 6  Udlån af stiftsmidlerne bevilges i almindelighed i størrelsesordenen 0,5 til 20 millioner kroner. Ved fastsættelse af tilbagebetalingstiden tages hensyn til provstiudvalgets bemærkninger om ligningsområdets generelle økonomi. Tilbagebetalingstiden skal være den kortest mulige - i almindelighed mellem 2 og 15 år. Der kan undtagelsesvis bevilges afdragsfrihed i op til 5 år. 
Første afdrag betales i den tidligst mulige juni eller december termin.

§ 7  Stiftsmiddellån bevilges som serielån med faste afdrag. Rentesatsen fastsættes en gang årligt af Stiftsrådet.

§ 8  I følgende tilfælde skal låneansøgninger forelægges Stiftsrådet, før der afgives endeligt svar til ansøgerne:

  • Lån over 20 millioner kroner
  • Afdragstid over 18 år
  • Ansøgninger der betinger lån i andre stifters stiftsmidler
  • Låneansøgninger fra andre stifter
  • Ansøgninger om lån som annuitetslån.

Udlånspolitikken blev vedtaget på Stiftsrådets møde den 25. maj 2010