Fortsæt til hovedindholdet
Møder i stiftsrådet
Forretningsorden
stiftsrådet holder møde

Forretningsorden for stiftsrådet, Helsingør Stift

§ 1.  Stiftsrådet er nedsat i henhold til bestemmelserne kapitel 5 a i lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om folkekirkens økonomi og Ministeriet for Ligestilling og Kirkes vejledning af 27. juni 2013 om fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden mv.

Formandskab

§ 2.  Stiftsrådet vælger blandt de læge medlemmer en formand og en næstformand. Valg af formand og næstformand sker ved hemmelig afstemning. Valget af formand og næst-formand har gyldighed for et år ad gangen.

Stk. 2. Stiftsrådets formand leder møderne og afstemningerne. Ved formandens forfald ledes møderne af næstformanden.

Møder

§ 3.  Stiftsrådet afholder som udgangspunkt 4 møder årligt. Stiftsrådet kan beslutte at afholde flere møder.

Stk. 2. De 4 årlige møder fastsættes for ét år ad gangen.

Stk. 3. Møderne er offentlige, men Stiftsrådet kan dog bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre.

Stk. 4. Stiftsrådets beslutninger træffes i møder. Stiftsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 5. Stiftsrådet træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 6. Stiftsrådet kan vælge at indkalde eksterne deltagere til stiftsrådets møder, f.eks. oplægsholdere eller medlemmer af stiftsudvalg.

Stk. 7. Diæter til Stiftsrådets medlemmer for deltagelse i møder ydes efter de gældende bestemmelser i bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provsti-udvalg, budgetudvalg og stiftsudvalg samt til bygningskyndige deltagere i synsforretninger over kirker og præsteboliger.

Dagorden og beslutningsreferat for møderne

§ 4.  Stiftsadministrationen varetager sekretariatsfunktionen for stiftsrådet.

Stk. 2. Formanden udarbejder i samråd med biskoppen en dagsorden forud for hvert møde, og sørger for at den er mødedeltagerne i hænde senest 8 dage forud for mødet. Stiftsadministrationen sørger for, at dagsordenen samtidig optages på stiftets hjemmeside.

Stk. 3. Alle medlemmer af stiftsrådet har ret til at få sat punkter til behandling på dagsor-denen. Ønsker herom skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse. Formanden bestemmer, i hvilken rækkefølge punkterne skal behandles. En sag kan dog behandles, hvis den ikke tåler udsættelse.

Stk. 4. Biskoppen er forretningsfører for stiftsrådet og kan således afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Sådanne afgørelser forelægges stiftsrådet til efterretning på næste møde.

Stk. 5. Stiftsrådet kan bemyndige biskoppen til at ekspedere en konkret sag eller bestemte arter af sager efter stiftsrådets nærmere vedtagelse.

Stk. 6. Stiftsrådets beslutninger føres til protokol og underskrives ved mødets afslutning af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sit særstandpunkt tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til en anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen.

Stk. 7. Stiftsadministrationen sørger for, at referatet optages på stiftets hjemmeside, samt udsendes til menighedsråd og provstiudvalg senest 8 dage efter mødets afholdelse.

Opgaver og kompetencer

§ 5. Stiftsrådet fastsætter størrelsen af det bindende stiftsbidrag og disponerer over beløbets anvendelse på forskellige kirkelige aktiviteter på stiftsniveau.

Stk. 2. Stiftsrådet varetager forvaltningen af stiftsmidlerne, herunder fastsættelse af indlåns- og udlånsrentesatser.

Stk. 3. Stiftsrådet rådgiver biskoppen om kirkelige forhold af betydning for stiftet som helhed, herunder kirkelige fællesopgaver og strukturforhold. Rådet kan ikke behandle spørgsmål vedrørende det gejstlige tilsyn med enkelte præster og menigheder.

Stk. 4. Stiftsrådet kan på eget initiativ tage sager af betydning for stiftet op til en fælles drøftelse på stiftsrådsmøderne.

Stk. 5. Stiftsrådet fastlægger stiftets udvalgsstruktur, nedsætter udvalg og vælger sine repræsentanter til disse udvalg.

Stk. 6.  Stiftsrådet vælger en repræsentant for fire år ad gangen til at deltage i Folkekirkens mellemkirkelige råd.

Stk. 7. Stiftsrådet vælger en repræsentant for samme periode som stiftsrådets valgperiode til at deltage i de af budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden indkaldte budgetsamråd i overensstemmelse med eksisterende praksis.

Stk. 8. Stiftsrådet vælger en repræsentant samt en stedfortræder for samme periode som Stiftsrådets valgperiode til at deltage i den af stifterne nedsatte bestyrelse for Den Fælles Kapitalforvaltning.

Forvaltning

§ 6. Stiftsrådet træffer beslutning om forvaltningspraksis inden for stiftsrådets kompetence, herunder forvaltningspraksis for udmøntning af stiftsbidraget og administrationen af stiftsmidlerne.

Stk. 2. Stiftsadministrationen bistår stiftsrådet med varetagelsen af stiftsrådets opgaver efter stiftsrådets nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Stiftsadministrationen varetager administration af regnskab og aflæggelse af kvartals- og årsrapport for det bindende stiftsbidrag.

Stk. 4. Stiftsrådet er i sin forvaltningsvirksomhed underlagt forvaltningslovens almindelige regler om habilitet.

Stk. 5. Stiftsrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at den pågældende er inhabil i forhold til at deltage i stiftsrådets forhandling og afstemning af den pågældende sag. Det pågældende medlem kan selv deltage i forhandlingen og afstemningen om, hvorvidt vedkommende er inhabil.

Stedfortrædere

§ 7.  En stedfortræder indtræder i stiftsrådet, når et medlem dør eller udtræder af rådet.

Stk. 2. Når Stiftsrådets formand får meddelelse om, eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode på mindst 2 måneder, på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til eventuelle møder i stiftsrådet, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 3. Når medlemmet på ny kan varetage sit hverv, udtræder stedfortræderen af stiftsrådet.

Stk. 4. Hvis et medlem af stiftsrådet har forfald, kan stedfortræderen indkaldes.

Stk. 5. Når et medlem må forventes at blive erklæret for inhabil i forhold til en sag, kan stedfortræderen indkaldes.

Ændringer i forretningsordenen

§ 8.  Ændringer i forretningsordenen vedtages på stiftsrådsmøde.

Ikrafttræden og offentliggørelse af forretningsordenen

§ 9.  Forretningsordenen er gældende fra den 23. maj 2019.

§ 10.  Stiftsrådets forretningsorden offentliggøres på stiftets hjemmeside.


Forretningsordenen blev vedtaget på stiftsrådets møde den 23. maj 2019.