Fortsæt til hovedindholdet
Stiftet
Stiftsadministrationen

Stiftsadministrationen

Stiftsadministrationen bistår biskoppen og stiftsøvrigheden med varetagelsen af de daglige opgaver.

Helsingør Domkirke

Opgaver

Opgaver og kompetence er i hovedsagen regelfastsat af den overordnede myndighed, Kirkeministeriet. Opgaverne består af retlig forvaltningsvirksomhed (afgørelsesmyndighed) og faktisk forvaltningsvirksomhed (serviceopgaver).

Afgørelsesmyndighed

For biskoppen og stiftsøvrigheden udøves sekretariatsbistand i form af indstillinger til afgørelser i klagesager, tilsynssager, ansættelsesretlige sager og sager om tilladelse/godkendelse, hvor denne kompetence er henlagt til biskoppen eller stiftsøvrigheden, herunder sager vedrørende kirker og kirkegårde.

Stiftsøvrigheden varetager de kirkelige interesser i sager om lokalplaner og fredning m.v. Sagsforberedelse og indstilling til Kirkeministeriet i sager, hvor kompetencen er hos Kirkeministeriet.

Serviceopgaver

Lønservicebureau for menighedsrådene - FLØS, Kirkeministeriets Informations System - KIS, administration af stiftsmidlerne og vejledning af provster, præster, provstiudvalg og menighedsråd.

Sekretariatsbistand til nedsatte udvalg. Biskoppens rådgiver i juridiske spørgsmål - amanuensis - er stiftskontorchefen.


Lovgivning

Folkekirkens forhold ordnes ved lov. Sådan står der i grundlovens § 66. De love, folketinget har vedtaget angående folkekirkens forhold, kan findes på retsinformation.dk
 

Medarbejdere

Stiftsadministrationen 
kan kontaktes på 
tlf.: 49 21 35 00 
email: kmhel@km.dk

Kontakt stiftsadministrationens medarbejdere
 

Tilfredshed

Der blev 2017 lavet en tilfredshedsundersøgelse af landets ti stifter. 
Læs den her.