Stiftet
Stiftsadministrationen

Stiftsadministrationen

Stiftsadministrationen bistår biskoppen og stiftsøvrigheden med varetagelsen af de daglige opgaver.

Opgaver

Opgaver og kompetence er i hovedsagen regelfastsat af den overordnede myndighed - Kirkeministeriet. Opgaverne består af retlig forvaltningsvirksomhed (afgørelsesmyndighed) og faktisk forvaltningsvirksomhed (serviceopgaver).

Afgørelsesmyndighed

For biskoppen og stiftsøvrigheden udøves sekretariatsbistand i form af indstillinger til afgørelser i klagesager, tilsynssager, ansættelsesretlige sager og sager om tilladelse/godkendelse, hvor denne kompetence er henlagt til biskoppen eller stiftsøvrigheden, herunder sager vedrørende kirker og kirkegårde.

Stiftsøvrigheden varetager de kirkelige interesser i sager om lokalplaner og fredning m.v. Sagsforberedelse og indstilling til Kirkeministeriet i sager, hvor kompetencen er hos Kirkeministeriet.

Serviceopgaver

Lønservicebureau for menighedsrådene - FLØS, Kirkeministeriets Informations System - KIS, administration af stiftsmidlerne og

vejledning af provster, præster, provstiudvalg og menighedsråd.

Sekretariatsbistand til nedsatte udvalg. Biskoppens rådgiver i juridiske spørgsmål - amanuensis - er stiftskontorchefen.


Lovgivning

Folkekirkens forhold ordnes ved lov. 
Sådan står der i grundlovens §66. De love som folketinget har vedtaget ang. folkekirkens forhold, kan 
findes på retsinformation.dk


Medarbejdere

Stiftsadministrationen 
kan kontaktes på 
tlf.: 49 21 35 00 
email: kmhel(a)km.dk 

Stiftsadministrationens medarbejdere...


Tilfredshed

Der blev 2010 lavet en tilfredshedsundersøgelse af landets ti stifter.
Her fremgik hvor tilfredse menighedsrådene var med stiftets rådgivning og behandlingstider. 
Læs mere...