Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Valg til provstiudvalg og stiftsråd 2021

Se vigtige frister og information om valg til provstiudvalg og stiftsråd 2021


Af Sidsel Drengsgaard

Få indflydelse på mere end din egen kirke - stil op til provstiudvalg eller stiftsråd, når der fra august til oktober i år afholdes valg til begge organer. 

Stiftet har her samlet en række nyttige oplysninger til både menighedsråd, provstiudvalg og andre med interesse for valgene. 

Du kan i denne artikel finde en tidslinje over frister samt links til nyttige oplysninger fra Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd.
 

Tidslinje

Få et overblik over frister på denne tidslinje, der også kan hentes som pdf-fil. Bemærk at andre regler og frister gør sig gældende for valg af præste- og provsterepræsentanter.   

Vigtige frister ved valg af læge medlemmer til provstiudvalg og Stiftsråd 2021. Bemærk at andre regler og frister gør sig gældende for valg af præste- og provsterepræsentanter.  

Fra kirkeministeriet

Valg til stiftsråd 2021

Ordinært valg til stiftsrådet skal foretages inden udgangen af oktober 2021. Valget gælder fra 1. november, og funktionsperioden er 4 år, jf. kapitel 1 i bekendtgørelse nr. 1463 af 27. juni 2021 om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd.
 

Forud for valget til stiftsrådet indkalder provstiudvalget til et offentligt møde, der skal afholdes i perioden 16. august til 5. september 2021. På dette møde vælges den valgbestyrelse, der har ansvaret for valg til provstiudvalg og valg af menighedsrepræsentanter til stiftsrådet. Valgbestyrelsen skal bestå af 3 medlemmer af menighedsråd i provstiet. 
 

Stiftsrådet består af biskoppen, domprovsten, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster samt 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti. I Lolland-Falsters Stift dog 2 menighedsrepræsentanter fra hvert provsti.

 

Valg af menighedsrepræsentant til stiftsrådet (menighedsrepræsentanter i Lolland-Falsters Stift)

Valgbar er enhver, der opfylder betingelserne for at vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet.


Valgret har alle medlemmer af provstiets menighedsråd - dvs. både valgte medlemmer af menighedsrådet og de præster der er medlemmer af menighedsråd, jf. lov om menighedsråd § 2, stk. 1 og 3. Derimod har en repræsentant for en valgmenighed, der er indtrådt i et menighedsråd, ikke stemmeret ved valg til stiftsråd.

 

Valg af præsterepræsentanter til stiftsrådet

Alle præster ansat i stiftet har valgret og er valgbare til stiftsrådet – bortset fra domprovsten, der som født medlem ikke er valgbar, men har valgret ved valg af præsterepræsentanten. 


Kredsen omfatter således alle præster ansat i stiftet uanset ansættelsens længde og uanset, om vedkommende er ansat i et pastorat eller ved en institution.


Provster opfylder også betingelserne for valgret og valgbarhed som præsterepræsentant.

 

Valg af provsterepræsentant til stiftsrådet

Valgbar er alle provster – bortset fra domprovsten, der er født medlem af stiftsrådet.


Valgret har alle provster – også domprovsten.

 

Valg af menighedsrepræsentant til stiftsrådet foretages ved afstemning på et menighedsrådsmøde. Valget aflyses, hvis der kun er afleveret en gyldig kandidatliste. De kandidater, der ikke er valgt, er stedfortrædere, medmindre kandidaten indleverer en særlig stedfortræderliste. Den særlige stedfortræderliste skal være afleveret til valgbestyrelsen senest den 1. november 2021.


Resultatet af valg af menighedsrådsrepræsentant tilføres provstiudvalgets beslutningsprotokol. En udskrift af provstiudvalgets beslutningsprotokol sendes straks efter valgets opgørelse til stiftsadministrationen.

Valg af et stifts præsterepræsentanter forberedes og ledes af en valgbestyrelse bestående af domprovsten og den provst i stiftet med længst anciennitet. 

Afstemning sker ved en urafstemning blandt stiftets præster. Stiftsadministrationen er sekretariat for valgbestyrelsen og sørger for, at valgbestyrelsens beslutninger og resultatet af valget af præsterepræsentanter indføres i stiftsrådets beslutningsprotokol.


Valg af et stifts provsterepræsentant forberedes og ledes af domprovsten. Afstemningen sker på et møde. Domprovsten orienterer stiftsadministrationen om valget.

 

Fristerne for afvikling af valg af menighedsrådsrepræsentant, præsterepræsentanter og provsterepræsentant:

16. august 2021

Valgbestyrelsen for valg af præsterepræsentanter bekendtgør valget.


I perioden16. august til 5. september 2021 afholdes et offentligt orienterende møde i hvert provsti. På mødet vælges en valgbestyrelse, der forbereder og leder valget af menighedsrepræsentanter fra hvert provsti til stiftsrådet.


I perioden 6. september til 3. oktober 2021 afholdes et møde for stiftets provster, hvor disse vælger provsterepræsentanten. Domprovsten indkalder til dette møde. Indkaldelsen skal være den enkelte provst i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse. Domprovsten orienterer straks efter mødet stiftsadministrationen om, hvem der er valgt.


Den 13. september 2021 kl. 16.00 udløber fristen for indlevering af kandidatlister til brug for valg af menighedsrådsrepræsentant(er) og præsterepræsentanter til formanden for de respektive valgbestyrelser.


Valgbestyrelserne skal senest 15. september 2021 underrette en kandidatlistes kontaktperson om eventuelle mangler.


Afhjælpning af mangler kan ske indtil 20. september 2021 kl. 16.00. Denne dato er også seneste frist for anmeldelse af listeforbund ved valget til stiftsråd.

 

Hvis der kun er kommet en kandidatliste (Afstemningsvalg aflyses):

Valgbestyrelserne aflyser afstemningen og orienterer stiftsadministrationen om valgets resultat. Orientering sker for så vidt angår valg af menighedsrepræsentant ved en udskrift af provstiudvalgets beslutningsprotokol, og for så vidt angår valg af præsterepræsentanter ved en udskrift af stiftsrådets beslutningsprotokol.


Valgbestyrelsen orienterer den/de valgte kandidat(er) og eventuelle stedfortrædere om valget og om fristen for indgivelse af klage over valget.

Valgbestyrelsen underretter den/de valgte kandidat(er) om, at der senest den 1. november 2021 kan indleveres en særlig stedfortræderliste.


Senest den 26. oktober 2021 offentliggøres valgresultaterne. Stiftsadministrationen sørger for offentliggørelsen af resultatet af valg til stiftsrådet. Stiftsadministrationen har kompetence til at beslutte, hvordan resultatet skal offentliggøres og kan her overveje offentliggørelse i den lokale presse, kirkebladene, på stiftets hjemmeside eller ved opslag på kirkedørene eller i våbenhuset. Det er ikke tilstrækkeligt, at resultatet alene offentliggøres fra prædikestolene.


Eventuelle klager over valget skal være indgivet til biskoppen senest den 26. oktober 2021. Hvis der ikke er indgivet klage, underretter valgbestyrelsen provstiets menighedsråd om valgets resultat.
 

Hvis der er indleveret mere end en gyldig kandidatliste (Afstemnings- valg gennemføres):

Vedkommende valgbestyrelse sørger for udarbejdelse af stemmemateriale.


Den 29. september 2021 er sidste frist for valgbestyrelsens offentliggørelse af kandidater og eventuelle listeforbund ved valg af præsterepræsentanter.

Stemmemateriale ved valg af præsterepræsentanter skal være den enkelte stemmeberettigede præst i hænde senest den 4. oktober.


Stemmematerialet (stemmesedler med tilhørende kuverter) til valg af menighedsrepræsentant skal være formanden for de enkelte menighedsråd i hænde senest 4. oktober 2021.


De lukkede kuverter indeholdende de udfyldte stemmesedler skal være valgbestyrelsen i hænde senest den 18. oktober 2021 kl. 16.00.


Optælling af stemmesedler og opgørelse af valgene skal være afsluttet den 19. oktober 2021. Valgets resultat for valg af menighedsrepræsentant indføres i provstiudvalgets beslutningsprotokol, og en udskrift af beslutningsprotokollen sendes til stiftsadministrationen. Valgets resultat for valg af præsterepræsentant indføres i stiftsrådets beslutningsprotokol. De valgte repræsentanter og eventuelle stedfortrædere underrettes om valgets resultat.


Senest den 26. oktober 2021 offentliggøres valgresultaterne. 

Stiftsadministrationen sørger for offentliggørelsen af resultatet af valg til stiftsrådet. Stiftsadministrationen har kompetence til at beslutte, hvordan resultatet skal offentliggøres, og kan her overveje offentliggørelse i den lokale presse, kirkebladene, på stiftets hjemmeside eller ved opslag på kirkedørene eller i våbenhuset. Det er ikke tilstrækkeligt, at resultatet alene offentliggøres fra prædikestolene.


Eventuelle klager over valget skal være indgivet til biskoppen senest den 26. oktober 2021. Hvis der ikke er indgivet klage, underretter valgbestyrelsen provstiets menighedsråd om valgets resultat.

 

Spørgsmål om valget kan rettes til:

Fuldmægtig Martin Martensen-Larsen tlf. nr. 33923939 eller fuldmægtig Anette Mia Rasmussen tlf. nr. 33923948 eller på mail til: km@km.dk

 

Kilde: Km.dk

Fra kirkeministeriet

Valg til provstiudvalg 2021

Ordinært valg til provstiudvalg skal foretages inden udgangen af oktober 2021. Valget gælder fra 1. november, og funktionsperioden er 4 år, jf. kapitel 1 i bekendtgørelse nr. 1463 af 27. juni 2021 om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd.
 

Forud for valget indkalder provstiudvalget til et offentligt møde, der skal afholdes i perioden 16. august til 5. september 2021. På dette møde vælges den valgbestyrelse, der har ansvaret for valg til provstiudvalg og valg af menighedsrepræsentanter til stiftsrådet. Valgbestyrelsen skal bestå af 3 medlemmer af menighedsråd i provstiet. På mødet skal det også besluttes, hvor mange læge medlemmer der skal vælges til provstiudvalget.


Provstiudvalget består af provsten, mindst 4 og højst 8 læge medlemmer og 1 repræsentant for provstiets præster.

 

Valg af læge medlemmer til provstiudvalget

Valgbar er enhver, der opfylder betingelserne for at blive valgt til medlem af et menighedsråd i provstiet.


Valgret har alle medlemmer af provstiets menighedsråd - dvs. både valgte medlemmer af menighedsrådet og de præster der er medlemmer af menighedsråd, jf. lov om menighedsråd § 2, stk. 1 og 3. Herudover har en repræsentant for en valgmenighed, der er indtrådt i et menighedsråd, stemmeret ved valget.   


Præster i pastorater, der omfatter flere menighedsrådskredse i samme provsti, har kun én stemme og kan vælge, i hvilket menighedsråd de vil afgive stemme. Omfatter pastoratet menighedsrådskredse (sogne) i mere end ét provsti, har præsten en stemme i hvert provsti.


Kandidaterne skal opfylde valgrets- og valgbarhedsbetingelserne senest den 20. september 2021 kl. 16:00, hvor fristen for afhjælpning af mangler udløber. Valgrets- og valgbarhedsbetingelsen om alder og bopæl i riget skal dog først være opfyldt på valgdagen.

 

Valg af præsterepræsentant til provstiudvalget

Enhver sognepræst, der er fastansat i provstiet, er valgbar og har valgret – bortset fra provsten, der som født medlem ikke er valgbar, men har valgret ved valg af præsterepræsentanten.


Kredsen af valgberettigede omfatter således alene sognepræster, der er ansat i tidsubegrænsede stillinger som sognepræst i provstiet (tjenestemænd og overenskomstansatte). Oplysning herom fremgår af de pågældendes ansættelsesbreve/ansættelsesbeviser.


En sognepræst, der er ansat i en tidsbegrænset stilling - uanset længden af ansættelsesperioden – opfylder ikke betingelsen for valgret og valgbarhed ved valg af præsterepræsentant. Det gælder uanset, at ansættelsen har en sådan længde, at vedkommende er født medlem af et menighedsråd.

 

Valget af læge medlemmer og valget af en præsterepræsentant til provstiudvalg foregår med kandidatlister.

 

Vigtige frister ved valg til provstiudvalg 2021:

a) I perioden 16. august til 5. september 2021 afholdes et offentligt orienterende møde. På mødet skal antallet af valgte medlemmer af provstiudvalget fastsættes, ligesom der skal vælges en valgbestyrelse.

b) Sidste frist for indlevering af kandidatlister til formanden for valgbestyrelsen er 13. september 2021 kl. 16.00.

c) Valgbestyrelsen skal senest 15. september 2021 underrette listens kontaktperson om eventuelle mangler.

d) Afhjælpning af mangler kan ske indtil 20. september 2021 kl. 16.00. Denne dato er også seneste frist for anmeldelse af listeforbund ved valget til provstiudvalg.

 

Hvis der kun er kommet en kandidatliste (Afstemningsvalg aflyses):

Hvis der kun er indleveret en kandidatliste vedr. valg af læge medlemmer, aflyser valgbestyrelsen afstemningen om valg af læge medlemmer. Tilsvarende gælder, hvis der kun er indleveret en kandidatliste vedr. valg af præsterepræsentant.


Valgbestyrelsen orienterer de valgte kandidater og eventuelle stedfortrædere om valget og om fristen for indgivelse af klage over valget.


Valgbestyrelsen underretter de valgte kandidater om, at de senest den 1. november 2017 kan indlevere en særlig stedfortræderliste.


Aflysningen og valgets resultat indføres i provstiudvalgets beslutningsprotokol. Valgbestyrelsen sørger for, at stiftsadministrationen modtager en udskrift af beslutningsprotokollen.


Valgbestyrelsen skal senest 26. oktober 2021 offentliggøre valgresultatet.

Eventuelle klager over valget skal være indgivet til biskoppen senest den 26. oktober 2021. Hvis der ikke er indgivet klage, underretter valgbestyrelsen provstiets menighedsråd om valgets resultat.

 

Hvis der er indleveret mere end en gyldig kandidatliste (Afstemningsvalg gennemføres):

Valgbestyrelsen sørger for udarbejdelse af stemmemateriale.

4. oktober 2021 er sidste frist for, at stemmematerialet er formanden for de enkelte menighedsråd i hænde.


18. oktober 2021 kl. 16.00 er sidste frist for, at det udfyldte stemmemateriale er valgbestyrelsen i hænde.


Optælling af stemmesedler og opgørelse af valget skal være afsluttet den 19. oktober 2021. Valgets resultat indføres i provstiudvalgets beslutningsprotokol, og en udskrift af beslutningsprotokollen sendes til stiftsadministrationen. De valgte medlemmer og stedfortrædere underrettes om valgets resultat.


Valgbestyrelsen skal senest 26. oktober 2021 offentliggøre resultatet af afstemningsvalget.


Eventuelle klager over afstemningsvalget skal være indgivet til biskoppen senest den 26. oktober 2021. Hvis der ikke er indgivet klage, underretter valgbestyrelsen provstiets menighedsråd om valgets resultat.

 

Spørgsmål om valget

Spørgsmål om valget kan rettes til:

Fuldmægtig Martin Martensen-Larsen tlf. nr. 33923939 eller fuldmægtig Anette Mia Rasmussen tlf. nr. 33923948 eller på mail til: km@km.dk

 

Kilde: Km.dk

 

Information fra Landsforeningen af Menighedsråd

Landsforeningen af Menighedsråd har lavet en temaside på deres hjemmeside om valg til provstiudvalg og stiftsråd. 

Find temasiden her. 

Foreningen afholder også et webinar onsdag den 11. august klokken 17.00 til 18.00 med information om de to valg. Det henvender sig både til potentielle kandidater og til menighedsrådsmedlemmer generelt. Læs mere om det på temasiden.
 

Den gode kandidat

Landsforeningen af Menighedsråd har udarbejdet en guide til at finde "den gode kandidat" til henholdsvis provstiudvalg og stiftsråd.

 

Den ”gode” kandidat til provstiudvalg 

  • Kandidater til provstiudvalg skal kunne overskue provstiets økonomi og ikke mindst formidle den på en måde, som inviterer menighedsrådene i dialog om provstiets prioriteringer.
  • Provstiudvalgets medlemmer skal tilsammen repræsentere de holdninger, som findes i provstiets menighedsråd, om hvordan provstiet skal udvikle sig, og de skal have myndighed til at sætte retningen for provstiets arbejde.
  • Kandidaterne skal kunne etablere dialog med menighedsrådene om, hvordan provstiet skal udvikle sig, hvordan midlerne skal prioriteres og hvilke initiativer, der er behov for.


Den ”gode” kandidat til stiftsråd 

  • Kandidater til stiftsråd skal på én gang kunne repræsentere sit provstis menighedsråd og arbejde for det samlede stift.
  • Det er vigtigt at føre løbende dialog med sit bagland, fx ved at orientere om stiftsrådets arbejde på provstiets budgetsamråd og andre provstimøder.
  • Man skal have interesse for udvikling af det kirkelige arbejde i stiftet. Og man skal kende eller interessere sig for folkekirkens struktur på nationalt niveau.
     

Find hele guiden her