Nyheder
Nyheder

Klimatiltag er udtryk for kirkens verdslige ansvarlighed

Folkekirken har ikke en klimapolitik. Men når politikerne vedtager love vedrørende klimaspørgsmålet, så må kirken rette ind efter det, skriver biskop Lise-Lotte Rebel

 

På det nyligt afholdte bispemøde var et af punkterne en drøftelse af folkekirkens rolle og opgaver set i lyset af klimasituationen.

Her er det vigtigt at holde tingene ude fra hinanden. Folkekirken har naturligvis ikke en klimapolitik eller en særlig klimateologi. Men som luthersk folkekirke er kirkens administration af personale, ansættelse, bygninger og jorder undergivet de bestemmelser, som gælder for alle offentlige institutioner.

Det er så at sige den verdslige side af kirkens liv. Når landets politiske flertal vedtager love vedrørende klimaspørgsmålet, så må kirken derfor også rette ind derefter, lige så vel som i alle andre spørgsmål vedrørende forvaltning, økonomi og så videre.

Det antaster selvsagt ikke det grundlæggende, som er, at kirkens opgave altid er at forkynde Guds Ord til tro, til trøst og liv samt at forvalte sakramenterne. 

Der er især gennem de senere år iværksat mange gode lokale initiativer i såvel menighedsråd som provstiudvalg for at energisikre kirker, sognegårde og præstegårde. Der foregår et omfattende arbejde i menighedsrådene sammen med energikonsulenter og byggekonsulenter for at målrette klima- og miljøtiltag i kirken. Det er blot et udtryk for den ansvarlighed, som kræves af os i dette stykke.

Provster og biskopper er da også forpligtet på at føre tilsyn med ”kirkernes og præsteembedernes ejendom og midler”, som det lyder ved enhver provsteindsættelse. 

Ved bispemødet i januar besluttede biskopperne at henvende sig til kirkeministeriet for at foreslå et arbejdsudvalg, som kan samle erfaringer og dele viden om, hvordan de folkekirkelige ejendomme og jorder kan bidrage til den reduceringen af CO2-udslippet, som Folketinget har forpligtet os på.

Opgaven er ikke nem. De mange middelalderlige kirker og bygninger, som er fredede, kan ikke uden videre energiisoleres. Kirkegårde og kirkens jorder åbner også for mange spørgsmål i denne sammenhæng. Vi ser derfor frem til, at et forhåbentligt kommende udvalg kan komme med forslag og vejledning i denne sag. 

Indlægget er først bragt i Kirke.dk