Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Udvidet vejledning om begravelse/bisættelser

Risikoen for coronasmitte kræver særlige foranstaltninger. Læs vejledningerne til præster og kirkebetjening.

Biskopperne har på baggrund af sundheds- og ældreministerens regler for gennemførelse af begravelser og bisættelser i folkekirken, udarbejdet denne vejledning til gennemførelse af begravelser og bisættelser med det overordnede sigte, at undgå smittespredning af COVID-19.

Vejledningens formål er også at sikre, at præsterne og kirkebetjeningen kan arbejde under betryggende forhold, samtidig med at der kan tages en værdig afsked med afdøde.

 

Regelgrundlaget

Ved begravelser og bisættelser i folkekirken gælder der ikke en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib, og der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand. Dette fremgår af § 5, stk. 2, 1. pkt., jf. § 7 i Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 17. marts 2020 (om forbud mod større forsamlinger og forbud modadgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i Sundheds- og Ældreministeriets ovennævnte bekendtgørelse.

Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm. Det skal dog bemærkes, at formuleringen af bekendtgørelsens § 7, nr. 1, ikke i sig selv hindrer, at der kun tillades adgang for et færre antal personer, end det maksimum som kan beregnes efter bestemmelsen.

Det betyder, at der aktivt for den enkelte kirke skal foretages en realistisk vurdering af, hvordan der kan holdes den nødvendige afstand under hensyn til siddeareal og kirkebænke m.v. og under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes generelle anvisninger.

Det er menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at foretage en lokal vurdering og meddele det præcise antal max deltagere med opslag på kirkedøren. Fastsættelse af antal sker i balance mellem hensynet kirkens indretning og det almene vel, hvor folkekirken som det øvrige samfund skal undgå smittespredning.

 

Forud for begravelsen/bisættelsen

Når begravelsesmyndigheden får meddelelse om et dødsfald, tager præsten telefonisk kontakt til de pårørende.

I samtale med de pårørende orienterer præsten om muligheden for at få foretaget kremering (hvis det var afdødes ønske) først og med efterfølgende jordpåkastelse. En anden mulighed er at udsætte en eventuel mindesammenkomst til den efterfølgende urnenedsættelse.

Præsten oplyser, hvor mange personer der efter de lokale forhold kan få adgang til kirken. Ofte vil der allerede på forhånd være taget stilling til det maksimale antal deltagere ved den enkelte kirke, jf ovenfor.

Hvis de pårørende ønsker begravelsen/bisættelsen fortaget med det samme, aftaler præsten en samtale med de pårørende pr. telefon, eller i et større lokale med højst 2-3 personer, hvor Sundhedsmyndighedernes anvisninger om smitteminimering kan overholdes.

 

I kirken

Præsten og kirkebetjeningen skal sikre, at informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på Coronavirussygdom, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd opsættes ved kirken. Informationsmaterialer og plakater kan findes på Sundhedsstyrelses hjemmeside www.sst.dk

Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt ved kirken. Kirkebetjeningen bør bruge engangshandsker

Præsten og kirkebetjeningen skal være i kirken i god tid forud for begravelsen/bisættelsen, og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Ved selve begravelseshandlingen skal præsten og kirkebetjeningen hele tiden holde sig for øje, at der kan være den fornødne afstand mellem deltagerne (over 2 meter).

Det betyder, at præsten og kirkebetjeningen skal sikre, at der ikke kommer flere personer ind i kirken end det antal, der på forhånd er fastsat. Det kan være en mulighed forud for handlingen at lave markeringer i kirken, for eksempel hvor deltagerne må sætte sig ved at lægge et salmeark på de bænke, der anvendes med god afstand imellem.

Præsten skal som indledning til begravelsen og igen inden kisten bæres ud orientere om, hvordan deltagerne skal forlade kirken, når handlingen er slut, så det sikres, at de ikke kommer for tæt på hinanden.

Der bør være ekstra opmærksomhed på afstandskravene ved udbæring af kisten, og der bør benyttes en katafalk, hvis det er muligt. Alternativt må kisten bæres ud af bedemanden efterfølgende.

Afslutningsvis skal præsten, inden kisten bæres ud, igen gøre deltagerne opmærksomme på, i hvilken rækkefølge deltagerne forlader kirken, og minde om at holde afstand uden for kirken, selv om det naturlige i situationen er at søge sammen.

Uden for kirken

Præsten og kirkebetjeningen skal også udenfor være opmærksom på, at afstandskravene overholdes. Det kan anbefales, at man undlader skikken med at følge efter rustvognen, da det er med til at vanskeliggøre afstandskravene, når gruppen igen opløses.

 

Rengøring

 

OmrådeAnbefaling
IndgangsdørenIndgangsdøren til kirken bør stå åben, når deltagerne ankommer for at sikre, at færrest mulige berører døren til kirken.
Hynder på kirkebænke

Såfremt det er muligt fjernes hynder til bænkene og bænkene rengøres efter brug.

Såfremt det ikke er muligt at fjerne hynderne kan disse tildækkes af materiale, som bortskaffes efter hver handling.

Kan hynderne ikke fjernes eller tildækkes kan det, ved flere på hinanden følgende handlinger, være hensigtsmæssigt, at benytte hver anden bænk og skifte, ved den næste handling (række 1,3,5,7 osv. til første handling og række 2,4,6,8 osv. til den næste handling). Dette betyder at rækkerne bør afspærres.

SalmebøgerDer bør ikke benyttes salmebøger men løse salmeark/sanghæfter, som kan bortskaffes efter handlingen.
KatafalkBenyttes der katafalk, skal de dele som berøres også rengøres.
UdluftningDer bør i videst muligt omfang ske god udluftning mellem de kirkelige handlinger.
ToiletterDer skal ske rengøring af toiletter mellem de kirkelige handlinger.

 

Der skal være tid til mellem de kirkelige handlinger, at personalet kan nå at rengøre låger, bænke, dørhåndtag samt øvrigt materiel, som kirkegængerne kan komme i berøring med.