Til præsterne
Kurser og uddannelse

Kurser og uddannelse

Efteruddannelse for præster.
HENT KURSUSKALENDER 2017-FORÅR SOM PDF...
HENT KURSUSKALENDER 2017-EFTERÅR SOM PDF...

24
aug

Nordisk Homiletik-konference

Konference om æstetik, erkendelse og tro. Se program...

29
aug

Homiletikkursus efterår 2017

Vi mødes en gang om måneden igennem et halvt år. Hver kursusgang udfoldes de teologiske temaer, som kirkeåret og den kommende måneds prædikenperikoper lægger op til. Viundersøger, hvordan vi i dag kan prædike over disse temaer i et kontekstuelt lys. På kursetpræsenteres teorier og metoder, der inspirerer og skærper opmærksomheden på både tekst,kontekst og reception. Opgaven er for dig som prædikant at finde din egen stemme, så der eroverensstemmelse mellem teologi og formidling, indhold og form, prædiken og person. Tidspunkt: Tirsdage kl. 9.00-12.00 29/8, 26/9, 24/10, 14/11, 12/12 Tilmelding: lgl@km.dk Kursusleder: Lars Gustav Lindhardt, sognepræst i Avedøre Kirke Yderligere oplysninger hos Lars Gustav Lindhardt, lgl@km.dk, tlf. 2116 2576.

10
sep

Stiftsstævne med Ydre Mission: Er der håb for Mellemøsten?

Årets stiftsstævne med Ydre Mission. HENT PROGRAM (pdf-folder)...

14
sep

Netværk for babysalmesangsledere

Har du lyst til at være med i et netværk for babysalmesangsledere, hvor vi kan udveksle erfaringer og komme med vores bedste ideer? På det første møde vil der være tre oplægsholdere fra Helsingør Stift, som fortæller, om hvordan de afholder babysalmesang. Derefter sætter vi os i grupper og udveksler vores erfaringer, så tag jeres bedste ideer med. Eftermiddagen er gratis. Yderligere oplysninger og tilmelding hos religionspædagogisk konsulent Marianne Fischer, maf@km.dk, tlf. 2140 0685

14
sep

Skibby-krøniken som konfirmand-event

I anledning af reformationsjubilæet vil Helsingør stifts konfirmandevent i 2017 være en teaterforestilling bygget over Poul Helgesens ”Skibbykrøniken”. LÆS MERE...

20
sep

Den gode sognehjemmeside

Giver jeres sognehjemmeside svar på det, brugerne spørger om? Den lokale forankring er jeres styrke - udnytter I den? Er jeres hjemmesider nemme at finde rundt på? Med udgangspunkt i jeres egne hjemmesider ser vi på, hvad man bør prioritere for at sikre en hjemmeside, der er relevant, brugernær og brugervenlig. Bemærk: For kursister, som deltog i dette kursus i foråret 2017, afholdes opfølgningskursus tirsdag 7/11. Ved redaktør og mediekonsulent Kåre Gade. Yderligere oplysninger og tilmelding (senest 11/9): Kåre Gade, kaga@km.dk, tlf. 5344 0820

04
okt

Fotografering med smartphone

Gode, aktuelle billeder af livet i og omkring kirken gør sognets kommunikation indbydende og relevant. På dette hands-on-kursus bliver du klogere på, hvordan du bedst udnytter din smartphones kamera. Du får gode råd til belysning, komposition og efterbehandling, som gør den tekniske og visuelle kvalitet af billederne bedre. Forud for kurset bedes du oplyse, hvilken smartphone, du bruger, ligesom du skal sende 1-3 eksempler på billeder, du har taget med den. Og du skal naturligvis medbringe din smartphone på kurset. Ved redaktør og mediekonsulent Kåre Gade. Yderligere oplysninger og tilmelding (senest 25/9):Kåre Gade, kaga@km.dk, tlf. 5344 0820

10
okt

Helsingør Stifts Teologiske Salon: Hvordan sætter vi som kirke den eksistentielle samtale på dagsordenen?

Vi har denne aften inviteret Birgitte Kragh Engholm, der er ansat som sognepræst og udvikler med ansvar for 25-45-årige på Vesterbro i København. Birgitte har udviklet konceptet for en succesfuld relancering af den traditionelle sogneaften med inspiration i 1920´ernes salontradition i Paris. Birgitte vil denne aften dele sine erfaringer og give inspiration til, hvordan vi som kirke lokalt kan sætte den eksistentielle samtale på dagsorden. Ingen tilmelding

11
okt

Tredages kursus: Teologisk embedsforståelse og praktisk arbejdstidsplanlægning

I takt med samfundet forandrer sig, og folkekirkens medlemmers tilknytning til og brug af kirken forandres, ændrer også præstens arbejde karakter. Præsten kan i dag ikke dække sig under et upersonligt embede, men forventes i høj grad at være “på som person”. Det er en profession, som stiller store krav, og det kan være vanskelig at holde fri. Præsters arbejde lader sig bedst kategorisere under betegnelsen “grænseløst arbejde”. Arbejdsopgaverne er mangfoldige og forskelligartede, og arbejdsdagen præges ofte af “forstyrrelser”. Det er arbejdsvilkår, der kræver et godt overblik og personlig evne til at forvalte egne ressourcer på en hensigtsmæssig måde, for at undgå overbelastning og stress. På dette kursus tager vi fat i både den teologiske forståelse af præstens embede og den praktiske tilrettelæggelse af arbejdet. Kursets overordnede formål er dels at skabe refleksion om din teologiske forståelse af præstens embede og konkret at give dig et styrket arbejdsoverblik og bedre trivsel i dit præstearbejde. Tid og sted: Onsdag 11/10, torsdag 9/11 og onsdag 22/11 kl. 9.30-15.30. Sted oplyses senere. Man forpligter sig til at deltage alle dage. Tilmelding: Via din provst. Kursusledere: Eva Brow, coach og konsulent (11/10 og 22/11), Kirsten Donskov Felter, teologisk vidensmedarbejder, ph.d., FUV og Marianne Gaarden, teologisk konsulent, ph.d., Helsingør Stift (9/11). Yderligere information om kurset, kontakt provst Peter Birch, pbp@km.dk

07
nov

Den gode sognehjemmeside 2

Opfølgningskursus for deltagerne i “Den gode sognehjemmeside”. Vi ser på, hvordan I har arbejdet videre med jeres hjemmesider siden kurset, giver hinandens hjemmesider efterkritik og udveksler erfaringer og gode idéer. Ved redaktør og mediekonsulent Kåre Gade. Yderligere oplysninger og tilmelding (senest 30/10): Kåre Gade, kaga@km.dk, tlf. 5344 0820

08
nov

Konfirmander: Fremtidens menighed i din kirke

Hvordan udvikler vi menighedsintegrerende arbejde med konfirmanderne? Hvordan definerer man de mål, som kirkeligt ungdomsarbejde må lægge sig efter og lade sig inspirere af, hvis man ønsker at bygge menighedsintegrerende videre på konfirmandforberedelsen? For menighedsrådsmedlemmer, præster og andre interesserede: Kom og bliv inspireret til arbejdet med unge og den menighedsintegrerende udvikling i dit eget sogn! Arrangør: Kirkefondets udvalg i Helsingør Stift i samarbejde med stiftets distriktsforeninger. Program: Oplæg v. Lars Nymark Heilesen (lektor i religionspædagogik, præst, forfatter til konfirmandmateriale, underviser på pastoralseminariet) og Berit Weigand Berg (udviklingskonsulent, præst og forfatter). Der serveres et let måltid og kaffe undervejs. Pris: 200 kr. Kan søges dækket af menighedsrådet. Indbetaling på konto 1551-3139876113. Tilmelding: Senest 25/10 hos Bende Kragh, storkonval@gmail.com. Yderligere oplysninger hos Jørgen Gersborg-Hansen, gersborg@ofir.dk, tlf. 4817 6374.

01
jan

Retrætekursus for præster: Stilhed og Hjertets Opmærksomhed

Dette retrætekursus ved årets begyndelse er et tilbud til Helsingør Stifts præster om tilbagetrækning og fordybelse efter en travl tid. Gennem samtale, stilhed og hjertets opmærksomhed vil vi som forberedelse til faste – og påsketiden nærme os den klassiske passionsmeditation. Vi vil tage afsæt i salmebogens fortolkning af passionen og i dens anvisning på fordybelse. Gennem praktiske meditationsformer for både krop og sind vil vi søge at knytte klassisk fromhed sammen med den længsel efter åndelig erfaring og hengivelse, som vi møder i menigheder af i dag. Retrætedelen giver mulighed for tilbagetrækning, stilhed og fordybelse. Kursusdelen åbner for læring og gensidig refleksion og giver konkret inspiration til tilrettelæggelse af en retrætedag i kirken samt til faste- og påsketidens gudstjenester. Tid og sted: Mandag 15/1 kl. 9.30 – onsdag 17/1 kl. ca. 14. Pris: 3.025 kr. som kan dækkes af kirkekassen. Tjenestefri: Der kan søges om tjenestefri gennem stiftet. Arrangør: Helsingør Stift v. sogne- og hospitalspræst Betina Bolvig, pastor Karin Bjerg Helmersen, begge uddannede retræteledere fra FUV samt præst og uddannelsesleder på FUV Peter Ruge. Tilmelding: Betina Bolvig, BBF@km.dk med indbetaling af kursusbeløbet på konto 0216 - 4069030432 (Helsingør Stift) senest den 6. oktober 2017. Husk at anføre eget navn, sogn og kursets navn. Yderligere oplysninger hos Betina Bolvig, tlf. 5185 8808 og Karin Bjerg Helmersen, tlf. 6094 3884.

23
jan

Den filosofiske samtale med konfirmander

På dette kursus får du præsenteret en stribe samtaleteknikker, øvelser og aktiviteter, som får dine konfirmander til at engagere sig i samtalen om de store spørgsmål: Er der en mening med livet? Skal man tilgive alt?Er der forskel på at tro og at håbe? Opfører kristne sig bedre end andre mennesker? Kurset vil forløbe over to hele kursusdage fordelt på (23. maj 2017 og 23. januar 2018). I maj introducerer Filosofipatruljen til en række konfirmandaktiviteter, og der stilles skarpt på planlægning af næste års konfirmandundervisning. I januar erfaringsopsamler vi – og der gives råd og vejledning i, hvordan man som samtalens leder kan udvikle den filosofiske dialog.Det anbefales, at man tilmelder sig begge dage, men det vil være muligt kun at være med til den ene dag. Tilmelding til religionspædagogisk konsulent Pernille Nærvig Petersen, pnp@km.dk, senest d. 16. maj. Oplys venligst sogn, stilling, navn og adressesamt kursets navn.