Til præsterne
Kurser og uddannelse

Kurser og uddannelse

Efteruddannelse for præster. HENT KURSUSKALENDER 2017 SOM PDF...

08
mar

Gammel i Danmark - En tværfaglig debatdag i Helsingør stift

Stiftsdag med fokus på kommunernes og kirkens forpligtelse til åndelig omsorg for ældre, og hvordan vi samarbejder herom. Introduktion til dagen ved biskop Lise-Lotte Rebel. Medvirkende:Anne Have Christensen, sognepræst i Farum sogn, og Rose Marie Tillisch, sognepræst i Strandmarks sogn: præsentation af demografisk baggrund for fokus på ældreområdet. Refleksioner over præsters faglige kompetence til at varetage åndelig omsorg på ældreområdet – ikke mindst gennem støtte til pårørende og plejehjemspersonale. Som illustration til en åndelig omsorgspraksis anvendes Hildegard af Bingens bud på hvad de forskellige livsaldre rummer af spidskompetencer.Anita Hansen Engdahl, lektor ved FUV: Kirkens muligheder for at bidrage til ældres livskvalitet og samskabelse med kommunen herom.Kirsten og Laust Sørensen, fhv. forstanderpar ved Betaniahjemmet på Frederiksberg fortæller ud fra Betaniahjemmets Kogebog (2016) – om samspil mellem frivillige, kommunal verden og kirkeverden på plejehjemmets grund.Tina Brixtofte Andersen, sognepræst i Aarhus Domkirke og religionspædagogisk konsulent i Aarhus Stift med ældre som særligt område: Virkelighed, handling og organisering i forhold til folkekirkens samarbejde med kommunen på ældreområdet (respondent til begge foredrag: borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune).Tilmeldingsfrist onsdag den 22. februar til Rose Marie Tillisch til rmt@km.dk eller mobil 41423486

08
mar

Den gode sognehjemmeside

Giver jeres hjemmeside svar på det, brugerne spørger om?Den lokale forankring er jeres styrke - udnytter I den?Er jeres hjemmesider nemme at finde rundt på?Det er tidskrævende at vedligeholde en god hjemmeside.Med udgangspunkt i jeres egne hjemmesider ser vi på, hvad man børprioritere for at sikre en hjemmeside, der er relevant, brugernær og brugervenlig. Tilmelding senest 1. marts hos redaktør ogmediekonsulent Kåre Gade, kaga@km.dk.

14
mar

Homiletikkursus

Kursusforløb. LÆS MERE HER...

14
mar

Teologisk Salon: Aktiv dødshjælp

Et flertal af danskerne (79 % ) vil have aktiv dødshjælp lovliggjort, mens et flertal af politikere siger nej. Senest har et episoder, hvor danskere yder aktiv dødshjælp ud af næstekærlighed, skabt fornyet debat. Som kristne hører vi ofte, at livet er en gave fra Gud. Men hvad nu, hvis livet kun er ubærlig lidelse? Kan aktiv dødshjælp være en næstekærlig gerning? Oplæg vedteolog og lektor i bioetik Mickey Gjerris. Helsingør Stifts Teologiske Salon er et rum for lægfolk, kirkens ansatte, menighedsrådsmedlemmer, præster og biskop, hvor det er muligt at diskutere dagsaktuelle emner ud fra etiske og kristne perspektiver med plads til alle stemmer. Ingen tilmelding, alle er velkomne. LÆS MERE...

28
mar

Participatorisk liturgi

En af hovedkonklusionerne i en empirisk undersøgelse af højmesse og dåb gennemført i Helsingør Stift er, at medinddragelse og medskabelse er afgørende vigtigt for familiernes oplevelse af dåben som meningsfuld. Er det muligt i arbejdet med de faldende dåbstal at gentænke præstens praksis i forhold til selve ritualet og liturgien ved dåb? Dette vil være temaet for denne workshop, der veksler mellem teoretiske oplæg og workshops.Kursusleder: Kirsten Donskov Felter, ph.d. og teologisk vidensmedarbejder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Jette Bendixen Rønkilde, ph.d. og postdoc ved Aarhus Universitet.Yderligere oplysning om kurserne kontakt, Marianne Gaarden marga@km.dk eller tlf.: 26 15 90 50. LÆS MERE...

04
apr

Homiletikkursus

Kursusforløb. LÆS MERE HER...

26
apr

Fra samtale til tale ved de kirkelige handlinger

For nogle præster kan samtalerne i forbindelse med de kirkelige handlinger opleves som utilfredsstillende, eller bare forudsigelige. Præsterne mødes ofte med en forventning om at være eksperten, der forklarer og svarer på spørgsmål. Men er det mest hensigtsmæssigt for både menigheden og præsten selv? Kan disse samtaler blive til en mere frugtbar dialog, hvor både præst og menighed bliver klogere på hinandens perspektiv?Kursusleder: Else Hviid, Kastelskirken i København, og Marianne Gaarden, teologisk konsulent, ph.d. i Helsingør Stift.Yderligere oplysning om kurserne kontakt, Marianne Gaarden marga@km.dk eller tlf.: 26 15 90 50. LÆS MERE...

02
maj

Homiletikkursus

Kursusforløb. LÆS MERE HER...

23
maj

Den filosofiske samtale med konfirmander

På dette kursus får du præsenteret en stribe samtaleteknikker, øvelser og aktiviteter, som får dine konfirmander til at engagere sig i samtalen om de store spørgsmål: Er der en mening med livet? Skal man tilgive alt?Er der forskel på at tro og at håbe? Opfører kristne sig bedre end andre mennesker? Kurset vil forløbe over to hele kursusdage fordelt på (23. maj 2017 og 23. januar 2018). I maj introducerer Filosofipatruljen til en række konfirmandaktiviteter, og der stilles skarpt på planlægning af næste års konfirmandundervisning. I januar erfaringsopsamler vi – og der gives råd og vejledning i, hvordan man som samtalens leder kan udvikle den filosofiske dialog.Det anbefales, at man tilmelder sig begge dage, men det vil være muligt kun at være med til den ene dag.Tilmelding tilreligionspædagogisk konsulent Pernille Nærvig Petersen,pnp@km.dk, senest d. 16. maj. Oplys venligst sogn, stilling, navn og adressesamt kursets navn. LÆS MERE...

30
maj

Homiletikkursus

Kursusforløb. LÆS MERE HER...

06
jun

Stiftskonvent 2017

Den årlige sammenkomst for præster i Helsingør Stift. Program vil blive lagt op her senere...

16
jun

NogetMedSalmer – Babysamlesang på ny (FUV Stiftskursusdag)

Hvordan kan man bedst udnytte det potentiale, at babysalmesang foregår i en folkekirkelig ramme – med kirkens salmer, i kirkens rum og med kirkens tekster?Denne kursusdag vil introducere et udviklingsarbejde med nye indfaldsvinkler til babysalmesang. Kurset vil blandt andet indeholdeet oplæg til babysalmesangens betydningsbærende elementer i relation til en gudstjenstlig kontekst, ogen præsentation af nye tegn til salmer og nye salmedanse og forslag til anvendelse af musikstykker og musikinstrumenter i babysalmesangsforløbet. VedMette Gautier,tegnsprogstolk, formidlings- og kommunikationskonsulent samt BA theol. ogChristine Toft Kristensen,organist,korleder samt underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Pris: 75 kr.Tilmelding senest 1. junitilMarianne Fischer, maf@km.dk.

20
jun

Homiletikkursus

Kursusforløb. LÆS MERE HER...

24
aug

Nordisk Homiletik-konference

Yderligere oplysninger kommer snart.

04
sep

Retræte-kursus: ”Hjertes opmærksomhed og menneskets midte”

Dette retrætekursus er et tilbud til Helsingør Stifts præster om tilbagetrækning, refleksion og fordybelse, inden opstart på efterårets travle tid.Retrætedelen giver mulighed for tilbagetrækning, stilhed og fordybelse.Kursusdelen åbner for læring og refleksionog giver konkret inspiration til sjælesorg og tilrettelæggelse af en retrætedag i kirken samt til stille- og meditationsgudstjenester.Pris: 2950 kr. som kan dækkes af kirkekassen.Der kan søges om tjenestefri gennem stiftet. Arrangør: Helsingør Stift v. præsterne Karin Bjerg Helmersen, Charlotte Nørballe, Betina Bolvig samt præst og uddannelsesleder på FUV Peter Ruge.

Vis flere