Fortsæt til hovedindholdet
Minikonfirmand
Anordning om minikonfirmand
præst som bladrer  i Biblen

Anordning om minikonfirmand

ANORDNING NR. 353 AF 9. MAJ 1994

ANORDNING OM INDLEDENDE KONFIRMATIONSFORBEREDELSE (DÅBSOPLÆRING) 


VI, MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 
§ 1.  Formålet med ordningen er at medvirke til børns fortrolighed med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste, og dermed at styrke grundlaget for den almindelige konfirmationsforberedelse. § 2.  Ordningen kan etableres i et sogn eller pastorat, når en præst og vedkommende menighedsråd er enige derom. 

§ 3.  Ordningen er et tilbud til børn i alderen fra 9 år og opefter, svarende til folkeskolens 3. eller højere klassetrin. Den etableres således, at alle deltagere på et hold er fra samme alderstrin/klassetrin. 

Stk. 2. Børn, der ikke har deltaget i den indledende konfirmationsforberedelse, deltager på lige fod med de øvrige børn i den almindelige konfirmationsforberedelse. § 4.  Forberedelsen tilrettelægges således, at børnene ud fra en gudstjenstlig sammenhæng mødes om bibelfortælling, salmer, bibelhistoriske sange, bøn og bekendelse. 

Stk. 2. Forberedelsen skal foregå under hensyntagen til folkeskolens læseplan for faget kristendomskundskab, således at der ikke overflyttes undervisningsmæssige sammenhænge fra skolen til kirken. § 5.  Indledende konfirmationsforberedelse afvikles inden for et år og kan omfatte indtil 40 timer pr. hold. Den skal foregå uden for børnenes skoletid og så vidt muligt i de samme lokaler som den almindelige konfirmationsforberedelse. § 6.  Præsten har ansvaret for den indledende konfirmationsforberedelse, der tilrettelægges i samråd med forældrene. 

§ 7.  I særlige tilfælde kan biskoppen tillade afvigelser fra foranstående bestemmelser. § 8.  Anordningen træder i kraft den 1. august 1994. 

Stk. 2. Anordning nr. 301 af 20. maj om 1987 om forsøgsmæssig etablering af en frivillig indledende konfirmationsforberedelse (dåbsoplæring), som ændret ved anordning nr. 747 af 9. november 1990, ophæves. 

Stk. 3. Anordningen gælder ikke for Færøerne og Grønland. Givet på Amalienborg, den 9. maj 1994 
Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. 

/ A.O. Andersen