Fortsæt til hovedindholdet
Konfirmander
Vejledning om konfirmander
Præst som bladrer i Biblen

Vejledning om konfirmation

Vejledning om konfirmation 
Til præster og menighedsråd 

I. Anordning om konfirmation

Ved anordning nr. 744 af 2. december 1989 om konfirmation ophæves anordning nr. 279 af 9. juli 1968 om konfirmation, som ændret ved anordninger nr. 36 af 11. februar 1972 og nr. 39 af 20. februar 1975, dog bortset fra §§ 6 og 7. 

Den nye anordning, der er optrykt som bilag I til denne vejledning, træder i kraft den 1. august 1990. Anordningen tilstræber en forenkling og ajourføring af de tidligere bestemmelser og adskiller sig især på nedennævnte punkter fra disse: 

1. Anordningen indeholder ingen rituelle bestemmelser om konfirmationshandlingens udførelse, men anfører alene i § 2, at konfirmationen udføres efter de for konfirmation gældende forskrifter. Indtil der eventuelt autoriseres et nyt ritual for udførelse af konfirmation, skal konfirmationshandlingen som følge heraf foretages i henhold til de rituelle forskrifter, der indeholdes i §§ 6 og 7 i anordning af 9. juli 1968, og som er opretholdt ved den nye anordnings § 13. 

2. Der kan som hidtil afholdes konfirmation både forår og efterår, men § 3 i den nye anordning fastsætter foråret umiddelbart efter forberedelsens afslutning som det normale konfirmationstidspunkt. Det overlades til præsterne at fastsætte konfirmationsdagen, bortset fra at konfirmationen stadig skal afholdes på en søndag eller anden helligdag, dog ikke Langfredag, Påskedag og Pinsedag. 

3. I § 5, stk. 1 og 2, fastslås præsternes ansvar for tilrettelæggelsen og varetagelsen af konfirmationsforberedelsen og samtidig fremhæves det ønskelige i et samarbejde mellem præsten og konfirmandernes forældre. 

4. Der må som hidtil ikke være mere end 28 konfirmander på et hold, men § 10, stk. 1, tilføjer som noget nyt, at der tilsigtes en gennemsnitlig holdstørrelse på højst 22. 

5. Ifølge den tidligere anordning skulle konfirmationsforberedelsen omfatte mindst 48 lektioner (a 50 min.). Den siden da gennemførte nedsættelse af lektionstiden i folkeskolen fra 50 til 45 minutter har medført en tilsvarende reduktion af den tid, som er til rådighed for konfirmationsforberedelsen, der normalt foregår inden for rammerne af elevernes daglige undervisningstid. Det må derfor tilstræbes, at antallet af lektioner i forbindelse med konfirmationsforberedelsen øges. På denne baggrund fastsættes det i den nye anordnings § 10, stk. 2, at konfirmationsforberedelsen skal omfatte mindst 48 lektioner og så vidt muligt 56 lektioner. I samme bestemmelse er det som noget nyt fastsat, at lektionerne skal fordeles med to lektioner ugentligt. Dette udelukker dog ikke undervisning i 2 sammenhængende lektioner. 

6. Ifølge anordningens § 12 kan biskoppen under særlige omstændigheder give tilladelse til mindre afvigelser fra de i anordningen indeholdte bestemmelser om konfirmationsforberedelse og konfirmation. Denne generelle dispensationsadgang for biskoppen er en forenkling i forhold til den tidligere anordning, hvor biskoppens dispensationsadgang var anført ved en række enkeltbestemmelser. 

7. Ifølge den tidligere anordning kunne ukonfirmerede børn deltage i altergangen, når præsten var villig til at modtage dem som nadvergæster. Denne bestemmelse er ikke medtaget i den nye anordning, og der er herefter ikke hjemmel for en præst til at nægte at lade et barn deltage i altergangen med den begrundelse, at barnet ikke er konfirmeret. 

II. Andre bestemmelser om konfirmation 

1. Fastsættelse af tiden for konfirmationsforberedelsen sker i henhold til bestemmelsen i § 45 i lov om folkeskolen (lovbekendtgørelse nr. 438 af 20. juni 1989), der er sålydende: 
»Tiden for konfirmationsforberedelsen fastsættes ved forhandling mellem kommunalbestyrelsen og præsterne i kommunen. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne, træffes afgørelsen af kommunalbestyrelsen efter forhandling med de berørte menighedsråd. 
Stk. 2. Der skal sikres konfirmationsforberedelsen den nødvendige tid inden for de rammer, der er angivet i § 14, stk. 3.« 
Bestemmelsen i § 45, stk. 1, er ifølge lovbemærkningerne en konsekvens dels af, at skolekommissionen ophører som obligatorisk organ, dels af ophævelsen af de særlige regler, der har været gældende for Københavns kommune, hvor tiden for konfirmationsforberedelsen hidtil har skullet forhandles mellem skoledirektionen (der nu ophæves som lovfæstet organ) og provsterne. 
I tilslutning hertil har Undervisnings- og Forskningsministeriet efter forhandling med Kirkeministeriet udsendt vejledning nr. 7 af 11. januar 1990 om fastsættelse af tiden for konfirmationsforberedelsen. Vejledningen, der er optrykt som bilag II til denne vejledning, afløser Undervisningsministeriets vejledning af 7. december 1977, der blev fremsendt til præster og menighedsråd ved Kirkeministeriets skrivelse af 20. december 1977. 
Forhandlingerne om fastsættelse af tiden for konfirmationsforberedelsen tager ifølge vejledningen alene sigte på at fastlægge, på hvilket tidspunkt i forhold til det ugentlige skema for skoleundervisningen konfirmationsforberedelsen skal foregå. 
Det er som hidtil overladt til præsterne at træffe bestemmelse om, på hvilket klassetrin forberedelsen normalt skal foregå, samt om forberedelsens fordeling inden for skoleåret. Ønsker præsterne i en kommune eller et skoledistrikt - efter indbyrdes forhandling - at den hidtil gældende ordning i disse henseender ændres, skal der senest den 1. februar i det forudgående skoleår gives kommunalbestyrelsen meddelelse herom. 
Folkeskoleloven indeholder nu hjemmel for kommunalbestyrelsen til helt eller delvis at delegere sine beføjelser i henhold til loven til skolebestyrelserne. Herom henvises til vejledningens punkt. 6. 

2. I henhold til § 34, stk. 3, i lov om folkekirkens lønningsvæsen m.m. (lovbekendtgørelse nr. 384 af 25. august 1980) kan biskoppen efter indstilling fra en præst og vedkommende menighedsråd tillade, at der antages medhjælp ved konfirmationsundervisningen. Udgiften herved afholdes ifølge bestemmelsen af præstelønningskassen (nu kirkekassen, jf. nedenfor under punkt 4). 

3. Menighedsrådet træffer bestemmelse om forhold vedrørende konfirmation, som ved kgl. anordning henlægges til menighedsrådets afgørelse, jf. § 28, nr. 2 i lov om menighedsråd (lovbekendtgørelse nr. 469 af 27. juni 1989). 

4. Udgifter i forbindelse med konfirmationsforberedelse og afholdelse af konfirmation udredes af kirkekassen eller præstegårdskassen, jf. lov om folkekirkens økonomi § 2, stk. 1, nr. 3 og 4, jf. stk. 3. (lovbekendtgørelse nr. 470 af 27. juni 1989). 
Der vil som hidtil kunne afholdes udgifter til befordring af konfirmander til konfirmationsforberedelse. Endvidere kan der som hidtil, hvor præst og menighedsråd ønsker det, inden for et af provstiudvalget godkendt budget afholdes udgifter til anskaffelse af tekniske hjælpemidler (f.eks. båndoptager og overhead-projektor) til brug ved konfirmandundervisningen, jf. cirkulærskrivelse af 30. juni 1983. Med hensyn til medhjælp henvises til punkt 2 ovenfor. 

Kirkeministeriet, den 23. januar 1990 

P.M.V. 
E.B. 
FINN LANGAGER LARSEN 
/Steen Henriksen