Fortsæt til hovedindholdet
Arbejdsmiljø
Faglig læring og gruppesupervision

Faglig læring og gruppesupervision

Faglig læring

Arbejdsglæde hænger sammen med faglig refleksion og dygtiggørelse. Stiftet tilbyder kurser og anden inspiration til menighedsrådsmedlemmer og præster kan ses her.

Stiftet har ansat interne konsulenter til at støtte og udvikle kirkens arbejde lokalt. Se, hvem de er, og hvad de tilbyder.

Konsulenterne

I stiftet findes også en række netværk. Nogle af dem er provstibaserede, så der vil være en tovholder i hvert provsti; det gælder f.eks. for det homiletiske netværk og det gerontopædagogiske netværk. I provstierne er der også netværk for menighedsrådsformænd (formandsmøder) og evt. for funktionerne som næstformand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge. Andre netværk er på stiftsniveau og er interesse- eller funktionsbaserede; det gælder f.eks. kommunikationsnetværket og netværk for sorggruppeledere. 

Vil du være med til at starte et nyt netværk eller være med i et af de eksisterende, så kontakt den relevante konsulent.

Stiftets tilbud om gruppesupervision

Gruppesupervision er et efteruddannelsestilbud, hvor der skabes rum for en faglig og teologisk refleksion over egen praksis. Supervision er en måde at dygtiggøre sig på i sit arbejde og eventuelt finde nye handlemuligheder. Det er den enkelte præst og dennes arbejde, der er i fokus, og der samtales ud fra den konkrete praksis.

Tilbuddet har til hensigt at støtte den faglige selvforståelse, udvikle blik for egne kompetencer og handlemuligheder, og bearbejde hændelser, som præsten er involveret i. Gruppesupervision retter sig mod præster, der er optaget af pastoral læring og udvikling.

Gruppesupervision foregår i grupper med op til 8 præster, der ledes af en uddannet supervisor, som har ansvaret for den fælles, faglige samtale, og som skal sikre, at der er faste rammer om samtalen. Der er tavshedspligt for supervisor og deltagere – både i forhold til præsten og de konkrete cases.

Supervisionsgrupperne mødes 6-8 gange årligt. Der oprettes grupper forskudt over året, ligesom man kan noteres på venteliste, hvis grupperne er overtegnet.

Hvis du er interesseret i at deltage i gruppesupervision eller høre mere, skal du skrive til HR-konsulent Caroline Kollenberg Thisted, e-mail: ckt@km.dk eller tlf. 3070 7626.

Tilmeldingsfrist den 28. juni 2024

Provst og stift orienteres om deltagelse.

Deltagerne får af stiftet refunderet transportudgift til supervisionssted efter gældende regler.