Fortsæt til hovedindholdet
Arbejdsmiljø
Faglig læring og gruppesupervision

Faglig læring og gruppesupervision

Arbejdsglæde hænger sammen med faglig refleksion og dygtiggørelse. Stiftet tilbyder kurser og anden inspiration til menighedsrådsmedlemmer og præster kan ses her.

Stiftet har ansat interne konsulenter til at støtte og udvikle kirkens arbejde lokalt. Se, hvem de er, og hvad de tilbyder.

Konsulenterne

I stiftet findes også en række netværk. Nogle af dem er provstibaserede, så der vil være en tovholder i hvert provsti; det gælder f.eks. for det homiletiske netværk og det gerontopædagogiske netværk. I provstierne er der også netværk for menighedsrådsformænd (formandsmøder) og evt. for funktionerne som næstformand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge.  Andre netværk er på stiftsniveau og er interesse- eller funktionsbaserede; det gælder f.eks. kommunikationsnetværket og netværk for sorggruppeledere. 

Vil du være med til at starte et nyt netværk eller være med i et af de eksisterende, så kontakt den relevante konsulent.

Gruppesupervision er et tilbud til alle præster i Helsingør Stift med det formål at skabe refleksion over egen praksis. Supervision er en måde at dygtiggøre sig på i sit arbejde og eventuelt finde nye handlemuligheder. En supervisionsgruppe er en gensidig hjælp til denne refleksion og eftertanke. Det er præstens eget arbejde, som er i fokus, og der samtales ud fra konkret praksis. 

Supervisionen foregår i grupper med 5-8 deltagende præster. Gruppen ledes af en uddannet supervisor, som har ansvaret for den fælles, faglige samtale, og skal sikre, at der er faste rammer om samtalen. Der er tavshedspligt for supervisor og deltagere – både i forhold til præsten og de konkrete cases. 

Supervisionsgrupperne mødes 8-10 gange over et år. Tilmelding foregår til uddannelseskonsulent Pernille Nærvig, pnp@km.dk, tlf: 21771473. Provst og stift orienteres om deltagelse. 

Deltagerne får af stiftet refunderet transportudgift til supervisionssted efter gældende regler.