Fortsæt til hovedindholdet
Ydre Mission
Vedtægter for Ydre Mission
Intet billede:

Vedtægter for Ydre Mission

Vedtægter for Stiftsudvalget for Ydre Mission i Helsingør Stift.

1. Udvalgets formål:

Ud fra det syn, at udbredelse af evangeliet er hele kirkens sag, er det udvalgets formål at styrke interessen for Ydre Mission, at støtte menighedernes missionsindsats og at formidle kontakt og samarbejde mellem de folkekirkelige missionsselskaber.

Udvalget er åbent for samarbejde med frikirkerne.

2. Udvalgets sammensætning:

  1. 1 eller 2 repræsentanter for hvert af de sendende missionsselskaber og støtteselskaber, som har arbejde i gang i stiftet. Flere selskaber kan evt. lade sig repræsentere ved samme person.
  2. Et antal repræsentanter for stiftets distriktsforening under Landsforening af menighedsrådsmedlemmer, højst et antal, der svarer til antallet af provstier inden for foreningens område.
  3. Stiftets biskop og/eller en af biskoppen udpeget person.
  4. Udvalget kan supplere sig med indtil 5 personer.

3. Udvalgets arbejdsform:

  1. Udvalget mødes mindst en gang årligt.

Indkaldelse sker ved udsendelse mindst 14 dage forud af dagsorden, som skal indeholde:

  1. 5 medlemmer kan forlange udvalget indkaldt til ekstraordinært møde.
  2. Udvalget er beslutningsdygtigt ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.

d) Udvalget konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer hvert andet år, første gang i året efter menighedsrådsvalg. Genvalg kan finde sted. Udvalget vælger en revisor ved konstituering.

4. Stiftspræst:

Stiftsudvalget kan evt. til fremme af sit formål efter forhandling med biskoppen og Folkekirkens Missionsråd udpege en i stiftet boende præst eller lægmand, som på deltidsbasis virker for Ydre Mission i stiftet.

I så fald bliver den pågældende ekstraordinært medlem af udvalget, dog uden stemmeret.

5. Nye repræsentanter:

Hvis et medlem udtræder af stiftsudvalget, meddeler formanden dette til vedkommende organisation og beder om at få et nyt medlem udpeget.

6. Forholdet til Folkekirkens Missionsråd:

Med det formål: at koordinere arbejdet virker stiftsudvalget i nøje kontakt med Folkekirkens Missionsråd bl.a. ved gensidig tilsendelse af referater af udvalgsmøder.

7. Vedtægtsændringer og opløsning:

Ændringer af disse vedtægter eller opløsning af udvalget kan ske, hvis et flertal går ind herfor på to på hinanden følgende ordinære udvalgsmøder.

Vedtaget 18. april 1975.

Ændringer vedtaget ved første udvalgsmøde (jf. § 7) den 16. marts 2016.

HJP/TMR/hk.