Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Udvalget for teologisk efteruddannelse

Udvalget for teologisk efteruddannelse

Efteruddannelse for præster, ansatte og menighedsrådmedlemmer i Helsingør Stift

Udvalget er nedsat af Stiftsrådet og arbejder sammen med stiftskonsulenten med emner inden for teologisk efteruddannelse, herunder:

- programplanlægning og afvikling af det årlige stiftspræstekursus i samarbejde med biskop og domprovst.

- tilrettelæggelse af stiftsbaserede kurser for præster, kirke-kulturmedarbejdere og menighedsråd.

- organisering af det homiletiske netværk i stiftet

Udvalgets virksomhed skal være forankret i de overordnede strategiske målsætninger for Helsingør Stift, som fastlægges af biskoppen og Stiftsrådet. Udvalget aflægger årligt skriftlig rapport til stiftsrådet om sin virksomhed forud for landemodet.

Stiftsrådet afsætter af sit budget midler til udvalgets arbejde. Udvalget fungerer som inspirationsforum og faglig sparring for stiftskonsulenten.

Udvalgets formand er en af stiftets provster og udpeges af biskoppen. Stiftsrådet udpeger en repræsentant, der er medlem af udvalget i Stiftsrådets funktionsperiode. Herudover tæller udvalget 4 medlemmer, der udpeges af biskoppen efter indstilling fra udvalgets formand, genudpegning kan finde sted, dog kun en gang. Medlemmerne er valgt for 4 år, men sådan at der hvert år skiftes 1 medlem.

Biskoppen udpeger et medlem til planlægningsgruppen bag den årlige konference på KU. Budgettet herfor fremgår af udvalgets budgetramme.

Udvalgets rotation gennemføres umiddelbart efter afvikling af sommerferien.

Udvalgets medlemmer: 

Eskil Simmelsgaard Dickmeiss, Frederikssund Provsti (formand)  
Ulla Salicath, Farum 
Elisabeth Arendt, Glostrup
Dorte Fabrin Beltoft, Rungsted 

Thomas Gylnæs Nielsen, Risbjerg

Stiftsrådsmedlem Mogens Kühn Pedersen, Bagsværd 
Teologisk konsulent Karina Juhl Kande

Årsberetning 2022-2023 fra Udvalget for teologisk efteruddannelse

Provst Eskil Dickmeiss

Formand for Udvalget for teologisk efteruddannelse, provst Eskil Dickmeiss