Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Udvalget for diakoni

Udvalget for diakoni


Udvalget er nedsat af Stiftsrådet og har som formål at styrke, inspirere og synliggøre den folkekirkelige, diakonale indsats i Helsingør Stift. Det sker ved:

- At inspirere stiftets menighedsråd og provstiudvalg til at varetage og udvikle det lokale, diakonale arbejde.

- At opsamle diakonale erfaringer både på stifts-, nationalt og internationalt plan med henblik på at styrke og inspirere til diakonal indsats på lokalt sogneplan.

- At bidrage til netværksdannelse i stiftet inden for det diakonale område, blandt præster, kirke- og kulturmedarbejdere og øvrige ansatte og frivillige i folkekirken

- At arrangere kurser og workshops i Helsingør Stift

Udvalget er ansvarlig for et budget afsat til de ovenfor nævnte formål.

Udvalgets virksomhed er forankret i de overordnede strategiske målsætninger for Helsingør Stift, som fastlægges af biskoppen og Stiftsrådet. Udvalget aflægger årligt skriftlig rapport til stiftsrådet om sin virksomhed forud for landemodet.

Udvalget er faglig sparringspartner for stiftets diakonikonsulent.

Udvalgets formand er en af stiftets provster og udpeges af biskoppen. Stiftsrådet udpeger en repræsentant, der er medlem af udvalget i Stiftsrådets funktionsperiode. Herudover tæller udvalget 6 medlemmer, der udpeges af biskoppen efter indstilling fra udvalgets formand, genudpegning kan finde sted, dog kun en gang. Disse medlemmer er valgt for 4 år, men sådan at der hvert år skiftes 1-2 medlemmer.

Udvalgets rotation gennemføres umiddelbart efter sommerferien.

Udvalget kan selv konstituere sig derudover og nedsætte ad hoc-udvalg efter behov.

Udvalgets medlemmer:

Jørgen Degn Bjerrum (formand), Provst i Rødovre-Hvidovre 
Søren Ødum Nielsen, Repræsentant for Stiftsrådet
Bent Bojer Harregaard, Kirke- og kulturmedarbejder i Søborgmagle
Line Sørig, Konsulent i Menighedsplejen i Danmark
Inge Stagsted Lund, Sognepræst i Avedøre
Anna-Marie Lauenstein, Kirke- og kulturmedarbejder i Islebjerg
Søster Merete Pelle Poulsen, Hillerød, Forstanderinde på Diakonissestiftelsen
Troels Toft, Sognepræst i Græsted
Stiftskonsulent Thyge Enevoldsen. Kontakt: Telefon: 7232 5222, 
mail: ten@km.dk

Stiftskonsulent for diakoni

Stiftskonsulent Thyge Enevoldsen har i samarbejde med stiftsudvalget for diakoni bl.a. følgende fokusområder:
- at kortlægge og synliggøre diakonale initiativer i stiftet
- at opmuntre, udfordre og inspirere til udvikling af diakoni i Helsingør stift
- at arrangere diakonale stiftsdage, kurser, symposier og fyraftensmøder

Thyge Enevoldsen

Thyge Enevoldsen, stiftskonsulent for diakoni.