Fortsæt til hovedindholdet
Støtteudvalget
Retningslinjer for tilskud

Retningslinjer for tilskud fra Støtteudvalget under Helsingør Stift

Nedenfor fremgår støtteudvalgets retningslinjer, de skal klargøre ud fra hvilke principper, der gives støtte. 
Præster i Helsingør Stift skal sende deres ansøgninger ad tjenestevejen, hvilket vil sige gennem provsten. 

Støtteudvalget modtager ansøgninger, som behandles på udvalgets møder. Ansøgninger fremsendes elektronisk til kmhel@km.dk. Ansøgninger skal være Helsingør Stift i hænde senest 14 dage før støtteudvalgsmødet. Støtteudvalget kan i særlige tilfælde behandle ansøgninger over e-mail.

Det er et krav, at ansøger redegør for, hvordan en eventuel støtte/projektet vil komme stiftet til gavn.

Såfremt der ansøges til tilskud fra den særskilte pulje til teologiske kurser og efteruddannelsesformål skal der redegøres for, hvorfor dygtiggørelse inden for det ansøgte er særligt relevant.

Hovedreglen er, at der kan ydes tilskud til kirkelige formål, der har eller skønnes at kunne få betydning for Helsingør Stift. Støtteudvalget kan give forrang til projekter, der har særlig tilknytning til Helsingør Stift. Der kan også ydes tilskud til lokale tiltag i sogne og provstier i Helsingør Stift i form af forsøgsordninger m.v., der kan forventes at komme en større del af stiftet til gode.

Ved hver bevilling tager Støtteudvalget stilling til, hvorledes modtagere af tilskud i givet fald foretager videreformidling i stiftet. Det forudsættes derfor, at ansøgninger til Støtteudvalget indeholder oplysninger om, hvorledes en videreformidling af det kursus m.v., ansøgeren ønsker at deltage i, kan finde sted.

Der kan ikke ydes tilskud i tilfælde, hvor formålet alene eller hovedsagelig er til ansøgerens personlige dygtiggørelse, medmindre der er tale om kursusansøgninger m.v. i forbindelse med en speciel tjeneste i stiftet, f.eks. som sygehus- eller fængselspræst.

Der vil i særlige tilfælde kunne ydes tilskud til præster, som ønsker at deltage i kurser, der ikke tilbydes på de folkekirkelige efteruddannelser.

Der vil herudover kunne ydes tilskud til formål, der ikke er nævnt ovenfor, såfremt Støtteudvalget finder, at der er tale om formål af lignende karakter, som de nævnte.

Støtteudvalget forvalter endvidere en særskilt pulje - finansieret af det bindende stiftsbidrag - til teologiske kurser og efteruddannelsesformål. Af midler fra denne pulje vil stiftets præster i begrænset omfang kunne bevilges tilskud til deltagelse i teologiske kurser under Åbent Universitet, ligesom der vil kunne ydes tilskud til et enkelt modul i masteruddannelser (5.000 kr.). Endvidere vil der kunne ydes tilskud til relevante kurser for den enkelte præst, hvis et sådant kursus ikke udbydes andre steder indenfor en rimelig tidshorisont.

Formålet med den særskilte pulje er, at der kan opstå uddannelsesbehov, der på sigt kan komme stiftet til gode, men hvor det kortsigtede output på forhånd ikke kan konkretiseres.

 

Bevilgede tilskud indebærer ikke automatisk tjenestefrihed eller befordringsgodtgørelse.

 

* * * * * * *

 

Støtteudvalget består af biskoppen, en provst og 3 læge medlemmer af Stiftsrådet, som er valgt for Stiftsrådets funktionsperiode på 4 år.

Tilskud fra Støtteudvalget finansieres af midler fra det bindende stiftsbidrag inden for rammerne af det budget, der årligt fastsættes af Stiftsrådet.

Ovenstående retningslinjer er vedtaget af Støtteudvalget på møde den 22. september 2022 - og af Stiftsrådet på møde den 24. november 2022.