Fortsæt til hovedindholdet
Støtteudvalget
Retningslinjer for tilskud
Intet billede:

Retningslinjer for tilskud fra Støtteudvalget under Helsingør Stift

Støtteudvalget modtager ansøgninger, som behandles på udvalgets møder.

Hovedreglen er, at der kan ydes tilskud til kirkelige formål, der har eller skønnes at kunne få betydning for Helsingør Stift som helhed.

Støtteudvalget kan give forrang til projekter, der har særlig tilknytning til Helsingør Stift. Der kan også ydes tilskud til lokale tiltag i sogne og provstier i Helsingør Stift i form af forsøgsordninger m.v., der kan forventes at komme en større del af stiftet til gode.

Ved hver bevilling tager Støtteudvalget stilling til, hvordan modtagere af tilskud i givet fald foretager videreformidling i stiftet. Det forudsættes derfor, at ansøgninger til Støtteudvalget indeholder oplysninger om, hvordan en videreformidling af det kursus m.v., ansøgeren ønsker at deltage i, kan finde sted.

Der kan ikke ydes tilskud i tilfælde, hvor formålet alene eller hovedsagelig er til ansøgerens personlige dygtiggørelse, medmindre der er tale om kursusansøgninger m.v. i forbindelse med en speciel tjeneste i stiftet, f.eks. som sygehus- eller fængselspræst.

Der vil i særlige tilfælde kunne ydes tilskud til præster, som ønsker at deltage i kurser, der ikke tilbydes på de folkekirkelige efteruddannelser.

Der vil herudover kunne ydes tilskud til formål, der ikke er nævnt ovenfor, såfremt Støtteudvalget finder, at der er tale om formål af lignende karakter, som de nævnte. Støtteudvalget forvalter endvidere en særskilt pulje - finansieret af det bindende stiftsbidrag - til teologiske kurser og efteruddannelsesformål.

Af midler fra denne pulje vil stiftets præster i begrænset omfang kunne bevilges tilskud til deltagelse i teologiske kurser under Åbent Universitet, ligesom der vil kunne ydes tilskud til et enkelt modul i masteruddannelser (5.000 kr.).

Endvidere vil der kunne ydes tilskud til relevante kurser for den enkelte præst, hvis et sådant kursus ikke udbydes andre steder indenfor en rimelig tidshorisont.

Bevilgede tilskud indebærer ikke automatisk tjenestefrihed eller befordringsgodtgørelse.

* * * * * * *

Støtteudvalget består af biskoppen, en provst og to læge medlemmer af Stiftsrådet, som er valgt for Stiftsrådets funktionsperiode på fire år.

Tilskud fra Støtteudvalget finansieres af midler fra det bindende stiftsbidrag inden for rammerne af det budget, der årligt fastsættes af Stiftsrådet.

Ovenstående retningslinjer er vedtaget af Stiftsrådet på møde den 23. maj 2019