Til præsterne
Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø

Få hjælp til et godt kollegialt samarbejde

For at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og for at forebygge konflikter har arbejdsmiljøudvalget for præster og provster taget initiativ til at lave en værktøjskasse og udpeget en konfliktmægler. 

Værktøjskassen rummer en række råd og redskaber, der skal hjælpe med at byde nye kolleger velkomne, og som skal forebygge og løse samarbejdsproblemer. Værktøjskassen opdateres løbende og ligger her.

Som en forsøgordning har vi udpeget en præst med erfaring med konfliktmægling som konfliktmægler.

Konfliktmæglerens opgave er at føre samtaler og holde konfliktløsningsmøder med præster, der har problemer med at samarbejde indbyrdes. Samtalerne sker, for at der kan komme en ligeværdig dialog i gang - konfliktpunkterne kan tales igennem og forhåbentlig løses, så der kan genetableres et samarbejde kollegerne imellem. Samtalerne foregår i fortrolighed.

Præsterne er ikke tvunget til at deltage, men biskoppen forventer, at alle bidrager til, at arbejdspladsen fungerer og deltager i arbejdet for et godt arbejdsmiljø, herunder under alle omstændigheder medvirker til en udredning af samarbejdsproblemers rod, omfang og mulige løsning.

Når konfliktmægleren vurderer, at en opgave er afsluttet, vil biskoppen og arbejdsmiljøgruppen blive orienteret om konkrete aftaler. Hvis der fortsat består samarbejdsproblemer mellem præsterne, vil biskoppen efter omstændighederne overveje andre tiltag.

Der kan også opstå konflikter i andre relationer i sognene, men konfliktmægleren tager sig alene af samarbejdsforholdene mellem præster indbyrdes.

Biskoppen understreger, at ordningen ikke på nogen måde skal afskære præster fra at henvende sig direkte til provst og biskop.

UNDERSØGELSER OG VEJLEDNINGER
 

Rapport: Mobning blandt præster i folkekirken

Mens det generelle arbejdsmiljø er blevet væsentligt forbedret for folkekirkens ansatte i de senere år, viser en undersøgelse, at der stadig er særlige problemer hos præsterne.

Ifølge en undersøgelse oplever 25 % af præsterne, at de inden for det seneste år af og til har været udsat for mobning. Til sammenligning gælder det samme kun for 11,6 % på det øvrige arbejdsmarked, viser tidligere tal. Læs undersøgelsen her.

Undersøgelse af arbejdspladskulturen i folkekirken

På baggrund af de høje tal har Kirkeministeriet bestilt en nærmere undersøgelse af arbejdspladskulturen i folkekirken. Den har otte anbefalinger til indsatsområder som tager udgangspunkt i ledelse, kommunikation og samarbejde. Ved at ændre den måde, der ledes, samarbejdes og kommunikeres på, kan der også ske en ændring i de værdier og normer, der udgør et problem for det psykiske arbejdsmiljø og mobning.
 

De otte anbefalinger er:

  • Styrk den relationelle ledelse
  • Lad kerneopgaven være omdrejningspunktet
  • Brug selvledelse inden for rammerne af fællesskab om kerneopgaven
  • Sørg for, at interesse for kollegaen bliver en norm
  • Anerkend det professionelle bidrag til kerneopgaven
  • Tydeliggør organisationsstrukturen
  • Bring værdierne frem i arbejdet
  • Skab rum for dialog

Undersøgelsen og anbefalingerne kan læses her.

 


Arbejdsmiljøudvalget for præster og provster i Helsingør Stift:

Biskop Lise-Lotte Rebel (formand)

Provst Eigil Saxe

Provst Hans-Henrik Nissen

Arbejdsmiljørepræsentant: 

Trine Stevn Brandsborg

Arbejdsmiljørepræsentant: 

Martin Holt Jensen


 

Konfliktmægler:

Marianne Telling 
mt@km.dk

 

Den gode kollega 2.0:

Dilemmakatalog

Værktøj (instruktion)