Stiftsudvalg
Støtteudvalget

Støtteudvalget

Stiftsrådet har overtaget Stiftsfondens opgaver i forbindelse med indførelsen af det bindende stiftsbidrag. 


Medlemmer:

Biskop Lise-Lotte Rebel

Provst Grete Bøje

Stiftsrådsformand Søren Ødum Nielsen

Stiftsrådsmedlem Hans-Henrik Nielsen. 


Stiftsrådet nedsatte den 25. maj 2010 et udvalg benævnt Støtteudvalget til at behandle ansøg-ninger om tilskud til projekter og kurser m.v., der tidligere blev behandlet af Stiftsfonden, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 1. maj 1980.  

Støtteudvalget består af biskoppen, en provst og 2 andre medlemmer af Stiftsrådet, som er valgt for Stiftsrådets funktionsperiode på 4 år. 

Støtteudvalget refererer til Stiftsrådet.

Støtteudvalget afholder møde 2-4 gange om året og i øvrigt efter behov.

Stiftsadministrationen er sekretariat for Støtteudvalget. 

Støtteudvalget udarbejder forslag til årsbudget til godkendelse i Stiftsrådet, idet beløbet ind-går i det bindende stiftsbidrag. Der udarbejdes årligt en oversigt over, hvem der har modtaget støtte med angivelse af formål og beløbsstørrelser.  

Støtteudvalget fastsætter retningslinier for administrative afgørelser.