Stiftsudvalg
Diakoniudvalget

Diakoniudvalget

Aktiviteter 

Diakoniudvalget i Helsingør stift holder kurser og stiftsdage, hvor alle interesserede kan deltage. Det gælder især menighedsrådsmedlemmer, medlemmer af menighedsplejer i stiftet, frivillige og præster.

Næste Diakoni-stiftsdag

Lørdag den 17. november kl. 11-16 i Vestervang kirke, Gurrevej 66, 3000 Helsingør. Programmet er under udarbejdelse. 

Tilmelding til stiftskonsulent Morten Miland Samuelsen, mms(at)km.dk senest 7. november  

En vision for diakoni - inspirationsplakater  

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og udtrykkes gennem

 • næstekærlighed
 • inkluderende fællesskab
 • værn om skaberværket
 • og kamp for retfærdighed." 

Denne beskrivelse af diakoni har udvalget gjort til sin egen. Den kan bruges til samtale om diakoni i det enkelte lokalområde og i hele folkekirken. Prøv selv at gå igennem jeres lokale initiativer og se, hvilke af de fire indsatsområder, I rammer eller kunne ønske jer at arbejde med.  

Definitionen stammer oprindelig fra "Plan for diakoni i Den Norske Kirke" - men vi syntes den var så god, at man ikke behøver lave en ny.   


Diakoniplakater

En vision for diakoni - inspirationsplakater.


Diakoniudvalgets medlemmer

 • Provst Jørgen Christensen, Hillerød (formand)
 • Sogne- og fængselspræst Hanne Storebjerg, Horserød 
 • kirke- og kulturmedarbejder Bent Bojer Harregaard, Søborgmagle
 • Sognepræst Christina Holten Mølgaard, Ledøje-Smørum
 • Birthe Larsen (Stiftsrådet)
 • Betina Køster (Samvirkende Menighedsplejer) 
 • søster Merete Pelle Poulsen (Diakonissestiftelsen)
 • korshærsleder Anette Lauritsen (Kirkens Korshær, Helsingør)
 • Sognepræst Inge Stagsted Lund, Avedøre
 • (Stiftskonsulent Morten Miland Samuelsen)


Stiftskonsulent for diakoni

Helsingør Stifts stiftskonsulent for diakoni er sognepræst Morten Miland Samuelsen fra Haraldskirken i Høje Gladsaxe. 

Han arbejder halvtids med at opsøge og beskrive diakonale initiativer i stiftet, så de kan blive til inspiration for flere. Kontakt ham gerne, hvis I har godt diakonalt arbejde, I vil fortælle os andre om!

Konsulenten er også netop konsulent - kan tilkaldes til dialog med præster, menighedsråd og kirke-/kulturmedarbejdere om diakonale indsatser, fondsansøgninger, samarbejdsaftaler m.v.

Præambel for Diakoniudvalget i Helsingør Stift

Der er nedsat et udvalg for diakoni i Helsingør Stift. Stiftsudvalget ser det som sin opgave at udfordre og inspirere sognene i stiftet til at gennemtænke sognets diakonale praksis.

Kirkens primære opgave er forkyndelsen af Guds kærlighed gennem Jesus Kristus, og gennem ham ser vi, at forkyndelsen følges af praktisk omsorg for medmennesket.

Socialt engagement og indsats hører uløseligt sammen med kristendommen og derfor også sammen med kirkens eget liv og virke, når den skal være tro mod kristendommen. Diakoni er et kirkekendetegn. … Der må altid være en dimension af social bevidsthed og tilsvarende parathed til social handling i enhver kristen kirke, så vi tager os af hinanden og rækker ud mod dem, der er udenfor.
(Citat fra biskoppernes betænkning Diakoni en integreret dimension s. 237) 

Kommissorium for stiftsudvalget for diakoni i Helsingør Stift


Stiftsudvalget for diakoni har som formål at styrke, inspirere og synliggøre den folkekirkelige, diakonale indsats i Helsingør Stift.

Arbejdsbeskrivelse: 
Udvalget udfører sit arbejde ved møder samt ved nedsættelse af ad hoc udvalg, der også kan omfatte personer uden for udvalget.

Formålet søges fremmet ved i prioriteret rækkefølge:

 1. at inspirere stiftets menighedsråd til at vedtage lokale handlingsplaner for sognets diakonale arbejde.
 2. at fremme afholdelse af Diakoniens Dag i sognene.[1]
 3. at opsamle diakonale erfaringer både på nationalt og internationalt plan med henblik på at styrke og inspirere til en diakonal indsats på lokalt sogneplan.
 4. at have kontakt til diakonalt ansatte sognemedhjælpere og særlige udvalg, der knytter sig til deres arbejde.     
 5. at bidrage til sprede oplysning om det af biskopperne nedsatte ækvivaleringsudvalg og dettes virksomhed ved ansættelse af nye sognemedhjælpere.[2]  
 6. at have kontakt til præster med særlige diakonale opgaver.[3]
 7. at have kontakt til relevante kirkelige organisationer.
 8. at have kontakt til Københavns stiftsudvalg for Diakoni.
 9. at foretage en løbende diskussion af samfundsudviklingen og de dermed forbundne krav til diakonien.
 10. at nedsætte ad hoc udvalg til løsning af særlige opgaver.

Udvalgets sammensætning:
Udvalgets medlemmer udpeges af biskoppen. Udvalget konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer.

Økonomi:
Udvalget udarbejder budget og regnskab for sit arbejde. Regnskabet følger kalenderåret. Økonomien omkring udvalget godkendes af biskoppen. 

[1] Diakoni tænkes her på linie med undervisning og mission. 

[2] Se hertil Diakonirapporten s. 245.

[3] Korshærspræster, hospitalspræster, fængselspræster o.lign.


Morten Miland

Morten Miland Samuelsen, stiftskonsulent for diakoni, ph.d., sognepræst i Høje Gladsaxe