Stiftsudvalg
Diakoniudvalget

Diakoniudvalget

Aktiviteter 

Diakoniudvalget i Helsingør stift holder kurser og stiftsdage, hvor alle interesserede kan deltage. Det gælder især menighedsrådsmedlemmer, medlemmer af menighedsplejer i stiftet, frivillige og præster.

Fyraftensmøder om samarbejde i diakoni

Diakoniudvalget vil inspirere sognene til at benytte sig af de muligheder for samarbejde med kommuner, boligselskaber, fonde og meget andet godt. Denne gang skal man ikke rejse så langt, for der er fem møder fordelt i stiftet med samme hovedtaler, Paul Kofoed Christiansen, seniorkonsulent i Roskilde Domsogns Menighedspleje. Se nærmere her under nyheder fra stiftet

En række hverdagsaftener i det tidlige efterår holder vi møder, der er fokuseret på to-tre provstier ad gangen - men hvis du ikke kan den aften, det er i dit provsti, så kom endelig til et af de andre. Download program her

Fyraftensmøderne er fordelt rundt i stiftet og ligger fra klokken 17 til 19.

 • Tirsdag 28. august i Christianskirken, Chr.X’s Alle 120, Kgs. Lyngby (Gentofte, Kgs. Lyngby og Rudersdal provstier)
 • Onsdag 29. august i Islebjerg kirke, Ansgarsvej 2, Frederikssund (Frederikssund og Frederiksværk provstier)
 • Onsdag 26. september i Vejleå kirke, Ishøj Boulevard 1, Ishøj
  (Glostrup, Høje Taastrup og Rødovre-Hvidovre provstier)
 • Onsdag 3. oktober i Kokkedal Kirke, Højmose Vænge 2A, Hørsholm (Hillerød, Helsingør og Fredensborg provstier)
 • Tirsdag 23. oktober i Bagsværd kirke, Taxvej 14, Bagsværd
  (Ballerup-Furesø og Gladsaxe-Herlev provstier)

 Møderne er for alle interesserede, men er særligt relevante for

 • frivillige i kirkens diakoni
 • menighedsplejebestyrelser
 • menighedsrådsmedlemmer
 • kirke- og kulturmedarbejdere
 • præster

Næste Diakoni-stiftsdag:
Næstekærlighed i balance

Lørdag den 17. november kl. 11-16 i Vestervang kirke, Gurrevej 66, 3000 Helsingør.

Tema: Næstekærlighed i balance
– når kærlighed til os selv fører til bæredygtig empati.
 
Årets hovedtaler er psykolog og teolog Dorte Lunderskov, der har specialiseret sig i diakonal supervision – herunder balancen mellem næstekærlighed og selvkærlighed: bæredygtig empati. Se mere på hendes hjemmeside: www.diakonia.dk.  

Tilmelding til stiftskonsulent Morten Miland Samuelsen, mms(at)km.dk senest 7. november  

En vision for diakoni - inspirationsplakater  

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og udtrykkes gennem

 • næstekærlighed
 • inkluderende fællesskab
 • værn om skaberværket
 • og kamp for retfærdighed." 

Denne beskrivelse af diakoni har udvalget gjort til sin egen. Den kan bruges til samtale om diakoni i det enkelte lokalområde og i hele folkekirken. Prøv selv at gå igennem jeres lokale initiativer og se, hvilke af de fire indsatsområder, I rammer eller kunne ønske jer at arbejde med.  

Definitionen stammer oprindelig fra "Plan for diakoni i Den Norske Kirke" - men vi syntes den var så god, at man ikke behøver lave en ny.   


Diakoniplakater

En vision for diakoni - inspirationsplakater.


Diakoniudvalgets medlemmer

 • Provst Jørgen Christensen, Hillerød (formand)
 • Sogne- og fængselspræst Hanne Storebjerg, Horserød 
 • kirke- og kulturmedarbejder Bent Bojer Harregaard, Søborgmagle
 • Sognepræst Christina Holten Mølgaard, Ledøje-Smørum
 • Birthe Larsen (Stiftsrådet)
 • Betina Køster (Samvirkende Menighedsplejer) 
 • søster Merete Pelle Poulsen (Diakonissestiftelsen)
 • korshærsleder Anette Lauritsen (Kirkens Korshær, Helsingør)
 • Sognepræst Inge Stagsted Lund, Avedøre
 • (Stiftskonsulent Morten Miland Samuelsen)


Stiftskonsulent for diakoni

Helsingør Stifts stiftskonsulent for diakoni er sognepræst Morten Miland Samuelsen fra Haraldskirken i Høje Gladsaxe. 

Han arbejder halvtids med at opsøge og beskrive diakonale initiativer i stiftet, så de kan blive til inspiration for flere. Kontakt ham gerne, hvis I har godt diakonalt arbejde, I vil fortælle os andre om!

Konsulenten er også netop konsulent - kan tilkaldes til dialog med præster, menighedsråd og kirke-/kulturmedarbejdere om diakonale indsatser, fondsansøgninger, samarbejdsaftaler m.v.

Præambel for Diakoniudvalget i Helsingør Stift

Der er nedsat et udvalg for diakoni i Helsingør Stift. Stiftsudvalget ser det som sin opgave at udfordre og inspirere sognene i stiftet til at gennemtænke sognets diakonale praksis.

Kirkens primære opgave er forkyndelsen af Guds kærlighed gennem Jesus Kristus, og gennem ham ser vi, at forkyndelsen følges af praktisk omsorg for medmennesket.

Socialt engagement og indsats hører uløseligt sammen med kristendommen og derfor også sammen med kirkens eget liv og virke, når den skal være tro mod kristendommen. Diakoni er et kirkekendetegn. … Der må altid være en dimension af social bevidsthed og tilsvarende parathed til social handling i enhver kristen kirke, så vi tager os af hinanden og rækker ud mod dem, der er udenfor.
(Citat fra biskoppernes betænkning Diakoni en integreret dimension s. 237) 

Kommissorium for stiftsudvalget for diakoni i Helsingør Stift


Stiftsudvalget for diakoni har som formål at styrke, inspirere og synliggøre den folkekirkelige, diakonale indsats i Helsingør Stift.

Arbejdsbeskrivelse: 
Udvalget udfører sit arbejde ved møder samt ved nedsættelse af ad hoc udvalg, der også kan omfatte personer uden for udvalget.

Formålet søges fremmet ved i prioriteret rækkefølge:

 1. at inspirere stiftets menighedsråd til at vedtage lokale handlingsplaner for sognets diakonale arbejde.
 2. at fremme afholdelse af Diakoniens Dag i sognene.[1]
 3. at opsamle diakonale erfaringer både på nationalt og internationalt plan med henblik på at styrke og inspirere til en diakonal indsats på lokalt sogneplan.
 4. at have kontakt til diakonalt ansatte sognemedhjælpere og særlige udvalg, der knytter sig til deres arbejde.     
 5. at bidrage til sprede oplysning om det af biskopperne nedsatte ækvivaleringsudvalg og dettes virksomhed ved ansættelse af nye sognemedhjælpere.[2]  
 6. at have kontakt til præster med særlige diakonale opgaver.[3]
 7. at have kontakt til relevante kirkelige organisationer.
 8. at have kontakt til Københavns stiftsudvalg for Diakoni.
 9. at foretage en løbende diskussion af samfundsudviklingen og de dermed forbundne krav til diakonien.
 10. at nedsætte ad hoc udvalg til løsning af særlige opgaver.

Udvalgets sammensætning:
Udvalgets medlemmer udpeges af biskoppen. Udvalget konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer.

Økonomi:
Udvalget udarbejder budget og regnskab for sit arbejde. Regnskabet følger kalenderåret. Økonomien omkring udvalget godkendes af biskoppen. 

[1] Diakoni tænkes her på linie med undervisning og mission. 

[2] Se hertil Diakonirapporten s. 245.

[3] Korshærspræster, hospitalspræster, fængselspræster o.lign.


Morten Miland

Morten Miland Samuelsen, stiftskonsulent for diakoni, ph.d., sognepræst i Høje Gladsaxe