Stiftsudvalg
Diakoniudvalget

Diakoniudvalget

Aktiviteter

Diakoniudvalget i Helsingør stift holder kurser og stiftsdage, hvor alle interesserede kan deltage. Det gælder især menighedsrådsmedlemmer, medlemmer af menighedsplejer i stiftet, frivillige i sognene, kirke- og kulturmedarbejdere og præster.

TILMELD DIG NU!
Næste Diakoni-stiftsdag: 
Kirke i et folk i forandring

Lørdag den 9. november 2019 - program kan downloades HER

I de næste år stiger antallet af de ældste danskere markant, antallet af nydanskere er steget, og de udgør en stor del af de yngre generationer. Hvordan bliver Folkekirken dygtig til at møde de nye opgaver? 

Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet, holder et ’krystalkugle-foredrag’, hvor han med statistik og historier tegner de nye diakonale udfordringer. 

Vi får præsenteret den nye diakonikonsulent, Thyge Enevoldsen

Efter frokost er der Workshops om ”Det grå guld”, arbejdet med demente, mandeklubberne samt indvandrerarbejde på provstiplan og i økumenisk samarbejde.  

Vi slutter med en kort gudstjeneste ved Mette Møbjerg Madsen, der både er medlem af Diakoniudvalget og generalsekretær i Samvirkende Menighedsplejer. 

Deltagere: Frivillige fra menighedsplejer og menighedsråd, kirke-/kulturmedarbejdere og præster, alle der vil inspireres til at være med i sognenes diakoni

Sted: Buddinge kirke, Buddingevej 293, 2860 Søborg – på Ring 3, tæt ved Buddinge S-togsstation, busser 200S, 300S, 6A m.fl.

Tidspunkt: Lørdag 9. november 2019 kl. 10:30-15:30 (kaffe fra kl. 10). Frokost indgår.

Tilmelding til diakonikonsulent Morten Miland, mms@km.dk, tlf. 2462 3969

En vision for diakoni - inspirationsplakater  

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og udtrykkes gennem

 • næstekærlighed
 • inkluderende fællesskab
 • værn om skaberværket
 • og kamp for retfærdighed."

Denne beskrivelse af diakoni har udvalget gjort til sin egen. Den kan bruges til samtale om diakoni i det enkelte lokalområde og i hele folkekirken. Prøv selv at gå igennem jeres lokale initiativer og se, hvilke af de fire indsatsområder, I rammer eller kunne ønske jer at arbejde med.  

Definitionen stammer oprindelig fra "Plan for diakoni i Den Norske Kirke" - men vi syntes den var så god, at man ikke behøver lave en ny.   


 

Diakoniplakater

En vision for diakoni - inspirationsplakater.


 

Diakoniudvalgets medlemmer

 • Provst Jørgen Christensen, Hillerød (formand)
 • kirke- og kulturmedarbejder Bent Bojer Harregaard, Søborgmagle
 • sognepræst Christina Holten Mølgaard, Ledøje-Smørum
 • Birthe Larsen (Stiftsrådet)
 • generalsekretær Mette Møbjerg Madsen (Samvirkende Menighedsplejer)
 • forstander, søster Merete Pelle Poulsen (Diakonissestiftelsen)
 • sognepræst Inge Stagsted Lund, Avedøre
 • sognepræst/menighedskoordinator Troels Toft, Græsted
 • (Stiftskonsulent Morten Miland Samuelsen)

Stiftskonsulent for diakoni

Fra 1.november 2019 tiltræder sognepræst Thyge Enevoldsen som ny stiftskonsulent for diakoni. Indtil da kan man stadig kontakte den 'gamle' konsulent, som pr. 1.9. er gået tilbage til at være fuldtids sognepræst (Morten Miland Samuelsen fra Haraldskirken i Høje Gladsaxe). 

Han arbejder halvtids med at opsøge og beskrive diakonale initiativer i stiftet, så de kan blive til inspiration for flere. Kontakt ham gerne, hvis I har godt diakonalt arbejde, I vil fortælle os andre om!

Konsulenten er også netop konsulent - kan tilkaldes til dialog med præster, menighedsråd og kirke-/kulturmedarbejdere om diakonale indsatser, fondsansøgninger, samarbejdsaftaler m.v.

Præambel for Diakoniudvalget i Helsingør Stift

Der er nedsat et udvalg for diakoni i Helsingør Stift. Stiftsudvalget ser det som sin opgave at udfordre og inspirere sognene i stiftet til at gennemtænke sognets diakonale praksis.

Kirkens primære opgave er forkyndelsen af Guds kærlighed gennem Jesus Kristus, og gennem ham ser vi, at forkyndelsen følges af praktisk omsorg for medmennesket.

Socialt engagement og indsats hører uløseligt sammen med kristendommen og derfor også sammen med kirkens eget liv og virke, når den skal være tro mod kristendommen. Diakoni er et kirkekendetegn. … Der må altid være en dimension af social bevidsthed og tilsvarende parathed til social handling i enhver kristen kirke, så vi tager os af hinanden og rækker ud mod dem, der er udenfor.
(Citat fra biskoppernes betænkning Diakoni en integreret dimension s. 237) 

Kommissorium for stiftsudvalget for diakoni i Helsingør Stift


Stiftsudvalget for diakoni har som formål at styrke, inspirere og synliggøre den folkekirkelige, diakonale indsats i Helsingør Stift.

Arbejdsbeskrivelse: 
Udvalget udfører sit arbejde ved møder samt ved nedsættelse af ad hoc udvalg, der også kan omfatte personer uden for udvalget.

Formålet søges fremmet ved i prioriteret rækkefølge:

 1. at inspirere stiftets menighedsråd til at vedtage lokale handlingsplaner for sognets diakonale arbejde.
 2. at fremme afholdelse af Diakoniens Dag i sognene.[1]
 3. at opsamle diakonale erfaringer både på nationalt og internationalt plan med henblik på at styrke og inspirere til en diakonal indsats på lokalt sogneplan.
 4. at have kontakt til diakonalt ansatte sognemedhjælpere og særlige udvalg, der knytter sig til deres arbejde.
 5. at bidrage til sprede oplysning om det af biskopperne nedsatte ækvivaleringsudvalg og dettes virksomhed ved ansættelse af nye sognemedhjælpere.[2]
 6. at have kontakt til præster med særlige diakonale opgaver.[3]
 7. at have kontakt til relevante kirkelige organisationer.
 8. at have kontakt til Københavns stiftsudvalg for Diakoni.
 9. at foretage en løbende diskussion af samfundsudviklingen og de dermed forbundne krav til diakonien.
 10. at nedsætte ad hoc udvalg til løsning af særlige opgaver.

Udvalgets sammensætning:
Udvalgets medlemmer udpeges af biskoppen. Udvalget konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer.

Økonomi:
Udvalget udarbejder budget og regnskab for sit arbejde. Regnskabet følger kalenderåret. Økonomien omkring udvalget godkendes af biskoppen. 

[1] Diakoni tænkes her på linie med undervisning og mission. 

[2] Se hertil Diakonirapporten s. 245.

[3] Korshærspræster, hospitalspræster, fængselspræster o.lign.


 

Morten Miland

Morten Miland Samuelsen, stiftskonsulent for diakoni, ph.d., 
sognepræst i Haraldskirken, Høje Gladsaxe